8 suggesties voor rekenkameronderzoek in 2018

Van duurzaamheidsbeleid en afval tot participatiewet en statushouders

12/10/2017

Van duurzaamheidsbeleid en afval tot participatiewet en statushouders

Hoewel de laatste maanden van 2017 in het teken staan van afronden, is het ook een tijd van vooruitkijken. 2018 wordt spannend voor de Nederlandse gemeenten: het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Ondanks de potentiele wisselingen van de wacht, gaan andere ontwikkelingen gewoon door: De ontwikkeling naar de circulaire economie en duurzaamheid bijvoorbeeld, wat waterschappen voor grote uitdagingen plaatst. De beweging van afval naar grondstoffen zet onverminderd door. De trend naar meer inbreng vanuit burgers blijft ook belangrijk. En de grote beleidsveranderingen in het sociale domein zijn weer wat verder achter ons, maar de gevolgen ervan spelen nog volop.

Hoe houden gemeenteraden en besturen van waterschappen bij deze grote veranderingen voor de juiste grip en sturing op beleid en uitvoering? Als rekenkamer kun je hen met onderzoek de benodigde inzichten verschaffen. We geven acht suggesties voor de onderzoeksagenda van komend jaar.

  1. Duurzaamheidsbeleid en naar een circulaire samenleving

Duurzaamheid en circulaire economie krijgen onverminderd topprioriteit van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers en kenniswereld. En de ambities zijn hoog. Elke partij is belangrijk en samenwerking onontbeerlijk, met gemeenten, provincies en waterschappen als onmisbare schakel. Maar doen deze decentrale overheden de juiste dingen? Gebeurt dat goed? En levert het de gewenste resultaten op? Het zijn bij uitstek vragen voor rekenkameronderzoek. Lees meer…

  1. Van afval naar grondstoffen

Van afval naar grondstoffen: de wereld van afval is volop in beweging. Steeds meer gemeenten en inzamelaars zijn op zoek naar manieren om een zo hoog mogelijke scheiding en zo laag mogelijke volumes afval per huishouden te bewerkstelligen. Om dit voor elkaar te krijgen wordt geïnvesteerd in samenwerking, innovatie, en communicatiecampagnes. Hoe verandert de rol van de gemeente door deze andere kijk op afval? Wat betekent dit voor afval/grondstoffenbeleid? En hoe gaat de gemeentelijke organisatie hiermee om? Rekenkameronderzoek kan helpen om de ommekeer naar een circulaire grondstoffeneconomie te verwezenlijken. Lees ook…

  1. Vraagstuk statushouders op de arbeidsmarkt

Hoewel niet meer zo in de kijker van de media als vorige jaren, blijft het vraagstuk rondom integratie van vluchtelingen en statushouders een onderwerp van belang. Cijfers tonen dat nog maar een fractie van statushouders in Nederland de weg naar de arbeidsmarkt goed weet te vinden. Waar liggen uitdagingen? Welke interventies zijn mogelijke oplossingen? Wat zijn de ambities van de raad en zijn deze goed vertaald in beleid en uitvoering? Waar liggen kansen voor samenwerking met werkgevers(verenigingen), ngo’s of goede doelen? Rekenkameronderzoek hiernaar biedt kaders voor een effectiever migrantenbeleid. Lees hier meer…

  1. Uitvoering Participatiewet, Jeugdzorg en Wmo: hoe gaat het met de decentralisaties?

De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Tegelijkertijd is er flink bezuinigd in de afgelopen jaren en is de organisatie van de sociale werkvoorziening in veel regio’s in beweging. Gemeenten kijken met belangstelling naar de manier waarop ‘sociale ondernemingen’ maatschappelijke impact maken. Met een verdienmodel, en vaak ook over de grenzen van de diverse wetten heen. Wat zijn kansen? Wat de uitdagingen? Lees hier de visie van adviseur Reinout Evers.

  1. Effectiviteit en sturing co-creatie

Gemeenten zoeken actief nieuwe manieren om in samenwerking met burgers, bedrijven en organisaties maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Co-creatie geven burgers en bedrijven de kans om mee te denken en invloed uit te oefenen op het lokale overheidsbeleid. Dit betekent dat overheden meer dan ooit mét in plaats van óver de partijen in het ecosysteem moeten beslissen. Waar liggen de knelpunten rond het organiseren van co-creatie? Hoe kunnen resultaten uit dit soort trajecten worden ingezet voor nieuw beleid? En hoe kunnen besturen kaders stellen en dit soort trajecten sturen, zonder teveel ruimte van burgers af te nemen? Een paar interessante vragen voor rekenkameronderzoek binnen uw organisatie.

  1. Voorbereiding Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet, die (zoals nu verwacht) in 2019 een feit is, brengt voor overheden een grote verandering met zich mee: Alle typen vergunningen gerelateerd aan de fysieke leefomgeving moeten via één centraal loket worden geregeld. Welke stappen zijn nodig om de wet straks goed uit te voeren? Zijn gemeenten hier voldoende op voorbereid? Als rekenkamer kunt u het antwoord hierop verkrijgen met een ex ante onderzoek.

  1. Evaluatie Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke regelingen opereren onder meer in het sociaal domein, het domein van afval en grondstoffen en toezicht en handhaving. Deze regelingen moeten ook geëvalueerd worden: Worden de vooraf gestelde doelen behaald? Is men efficiënter gaan werken dan als de gemeente het zelf zou doen? Waar zitten de knelpunten in de samenwerking tussen gemeenten? Kortom, wat levert deelname aan een GR op voor een gemeente? KplusV heeft ervaring met het doen van (evaluatie)onderzoek en het geven van advies aan Gemeenschappelijke Regelingen. Lees hier bijvoorbeeld over het rekenkameronderzoek dat KplusV voor gemeente Papendrecht deed naar de GR Drechtsteden.

  1. Privacy en informatiemanagement in de gemeente

Door de decentralisaties in het sociaal domein hebben gemeenten sinds 2015 veel meer informatie over burgers dan voorheen. Deze gegevens zijn nodig om inwoners de juiste zorg en ondersteuning te bieden, maar raken ook hun privacy. Informatie wordt niet alleen intern uitgewisseld, maar ook met bijvoorbeeld zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Gemeenten moeten hiermee goed en zorgvuldig omgaan, zodat de privacy van inwoners niet in het geding komt. Bestaat er helder beleid binnen de gemeente, dat past binnen de wet- en regelgeving? Hoe zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de gemeente georganiseerd op dit vlak? Worden bewoners betrokken bij dit beleid? KplusV deed al eerder onderzoek naar het onderwerp van privacy in gemeenten. Lees meer…

Onderzoekssupport nodig?

Wilt u als rekenkamer met een van deze, of andere, thema’s aan de slag? KplusV helpt graag mee om uw rekenkameronderzoek tot een succes te maken. Dat doen we al jaren voor gemeenten, provincies en waterschappen. Hierbij combineren we onze onderzoeksexpertise altijd met inhoudelijke kennis. Onze onderzoeksteams bestaan daarom ook altijd uit onderzoekers die verstand hebben van methodologie én adviseurs die inhoudelijk experts zijn. Meer hierover weten? Ga naar www.kplusv.nl of neem contact op met een van onze onderzoekers.

Mijn ambitie? Ondernemers met een goed plan helpen aan de juiste financiering

drs. Edwin Netjes

06-27 08 55 01

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.