Circulair Inkopen Bedrijfskleding

Verslag van het event circulaire bedrijfskleding

Actueel nieuws

19/12/2018

In het bijzondere Textielmuseum in Tilburg organiseerde KplusV op donderdag 6 december het Kennisdelingsevenement Circulair Inkopen van bedrijfskleding, in samenwerking met de Rijksoverheid, Pianoo, Mudjeans en Circles. Deze dag stond in het teken van kennis vergaren, kennis maken en kennis delen. We werden welkom geheten door Marianne Linde (directeur duurzame stad Tilburg). Ze benadrukte waarom Tilburg meedoet aan de expertondersteuning van RVO: “inkoop is een vak dat dwars door alles heen snijdt en daarom van cruciaal belang is in onze duurzaamheidsopgave.”

In de ochtend zijn de circa twintig inkopende organisaties aan de slag gegaan met uiteenlopende onderwerpen van het meten van circulariteit en duurzaamheid tot het samenwerken in circulaire inkopen. Michiel Zijp (RIVM) en Marijn Bijleveld (CE Delft) verzorgden een uiteenzetting van verschillende meetinstrumenten zoals de LCA methodes Ecochain, Ecotool en het meetinstrument dat door RIVM is ontwikkeld. Bij het inzetten van een meetinstrument bij het inkoopproces is het van belang om vooraf te bepalen met welk doel je het wil inzetten. Het inzetten van een meetinstrument tijdens de aanbesteding van bedrijfskleding draag je bij aan bewustwording en vergroting van transparantie in de keten. Immers, binnen de textielketen is transparantie vaak erg lastig: de aanbieder weet wel waar het stuk stof vandaan kwam, maar hoe zit het met de teelt van de vezels? Streef in aanbestedingen dus naar meer transparantie, en waar dit nog beperkt mogelijk is; richt dan op een actieplan van de opdrachtnemer voor duurzaamheid. Zodoende ontstaat meer inzicht in het productieproces waarmee meer duurzaamheid kan worden afgedwongen.

Impact meten

Het door het RIVM ontwikkelde meetinstrument werd enthousiast ontvangen door de inkopende partijen. In groepjes is het instrument ingevuld voor uiteenlopende soorten bedrijfskleding. Met het instrument kan, door aan verschillende knoppen te draaien, inzicht worden gegeven in de gevolgen van deze maatregelen bij verschillende uitgangspunten. Zoals het percentage secundaire of biologische grondstoffen, het aantal wasbeurten (lees de levensduur) of door überhaupt minder kledingstukken te bestellen. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat de impact is op de CO2-uitstoot, het (fossiele) grondstofgebruik, het landgebruik en het waterverbruik. “Het instrument maakt het voor de inkoper inzichtelijker maar ook complexer. Toch word ik er erg enthousiast van”, merkte een deelnemer op.

Aan de hand van de Value Hill (circle-economy) is circulaire bedrijfskleding geanalyseerd. Zo zijn de gevolgen van bedrijfskleding ‘as-a-service’ bediscussieerd en hebben we gekeken naar verschillende vormen van retourlogistiek. Een van de knoppen waar men aan kan draaien is het zoeken van samenwerking en schaalgrootte bij inkoop. Zo kan werkelijke impact gemaakt worden door circulaire bedrijfskleding te laten maken maar door volume te generen voor recyclingtechnieken die in kleine aantallen niet interessant zijn. In kleine groepen hebben de deelnemers gekeken naar kansen en mogelijkheden van samenwerkingen. Inclusief hoe kansen, uitdagingen en belemmeringen. Hierbij is niet de organisatie centraal gesteld maar het type kledingstuk (bv. BOA uniform of veiligheidsschoenen). Daarbij nemen de uitdagingen soms onverwachte vorm aan, zo stelt een van de aanwezige inkopers: “In de praktijk blijkt samenwerking echter nog erg lastig. Er komen verschillende uitdagingen om de hoek kijken die juridisch, organisatorisch, beleidsmatig/politiek maar vooral  emotioneel van aard zijn. Iedereen wil invloed kunnen uitoefenen op de kleding die men draagt.”

Tijdens de lunch en het bezoek aan het textielmuseum voegden zich ongeveer vijftien marktpartijen en nog enkele inkopers bij het gezelschap om deel te nemen aan het middagprogramma. Met drie voordrachten werd een volle zaal geïnspireerd .

Als eerste gaf Bert van Son van MudJeans inzicht in een andere manier van jeans produceren en het businessmodel dat daarbij wordt gehanteerd. Via een QR-code in de kleding wordt de oorsprong van de gebruikte grondstoffen inzichtelijk gemaakt. Hierna lichtte Eric Copius Peereboom van KplusV toe welke sturingsinstrumenten de rijksoverheid heeft om meer hergebruik van textiel te realiseren. Een van de mogelijkheden daarvoor is producentenverantwoordelijkheid. Tot slot kwam Peter Koppert van Modint aan het woord. Modint onderneemt als brancheorganisatie het initiatief om meer duurzaamheid en circulariteit in bedrijfskleding te realiseren. Zo is de Dutch Circulair Textile Valley opgericht en is er een ambitieuze  route uitgestippeld naar volledige circulariteit in 2050.

Na de voordrachten pitchten alle aanwezige leveranciers van bedrijfskleding hun product(en). Hierna startte de marktontmoeting. Tijdens de marktontmoeting toonde de partijen hun circulaire oplossingen en ontwikkelingen. Er volgde vele interessante discussies over de wijze waarop circulariteit in aanbestedingen meegenomen kan worden.

De dag werd afgesloten met een discussie aan de hand van stellingen en vragen waar deelnemers op konden reageren. Alle aanwezigen waren het eens dat circulaire bedrijfskleding haalbaar is en het product zich leent voor circulariteit. Een impuls is echter hard nodig. Bedrijfskleding is een zeer zichtbaar onderdeel van de bedrijfsidentiteit én de persoonlijke identiteit. Materiaalkeuze heeft volgens de aanwezigen de grootste circulaire impact (34%). Innovatieve aanbestedingen (25%) zijn een goede tweede. Nieuwe businessmodellen, het opnemen van de juiste incentives in contacten om continu te blijven innoveren en het meten van effect en impact blijken ook gewaardeerde middelen.

De vraag of circulair en duurzaam inkopen ook duurder is, zorgde voor enige verdeeldheid. Het gebrek aan schaal, de materiaalkosten en nog niet bewezen kwaliteit blijken factoren op basis waarvan men een hogere prijs verwacht. Daartegenover werd gesteld dat het helemaal niet duurder is wanneer meervoudige waardecreatie (mens en natuur) wordt meegenomen. Andere businessmodellen kunnen er ook voor zorgen dat de inkoop van circulaire bedrijfskleding niet duurder wordt.

Dat er nog veel moet gebeuren om de keten van bedrijfskleding circulair te maken, is duidelijk. Als middelen die daarvoor nodig zijn worden genoemd materiaal en inkoop (26%), bundeling van inkoopkracht (25%), betrouwbare partners (21%) en organisatie/menskracht (18%). De bovenstaande woordenwolk bevat de antwoorden op de vraag in één woord te omschrijven wat nodig is om tot circulaire bedrijfskleding te komen. ‘Doen’ is het meest gegeven antwoord. Daarnaast samenwerken, transparant zijn en transparantie afdwingen, innovatieruimte creëren, daadkracht tonen en verantwoordelijkheid nemen.

Mijn missie? Meewerken aan én meedenken over de duurzame wereld van morgen

ir. Niels Ahsmann

06-27 08 55 37

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.