Het regeerakkoord: kansen voor duurzaamheid

Wat betekent het akkoord voor de thema's circulaire economie en afval & grondstoffen?

Actueel nieuws

17/10/2017

De duurzaamheidsambities van het regeerakkoord liegen er niet om: een reductie van 49% broeikasgassen in 2030 is enorm, groter zelfs dan de 40% reductie die de Europese Unie als richtlijn stelt. Ingrijpende veranderingen zijn nodig. Wat betekent het akkoord voor de thema’s circulaire economie en afval & grondstoffen?

Circulaire economie

De nieuwe regering omarmt het Rijksbreed programma Circulaire Economie en de transitieagenda’s uit het Grondstoffenakkoord. Hiernaast wordt ingezet op het oplossen van knelpunten in regelgeving, toezicht en handhaving. Kansen zijn er voor de verspreiding van kennis en best practices, omdat daar in dit regeerakkoord extra aandacht aan wordt besteed. Een voorbeeld van een circulair best practice op het gebied van inkopen is Rapid Circulair Contracting (RCC). Deze methode, mede ontwikkeld door KplusV, hebben we bij de gemeente Enschede toegepast bij de begeleiding van de inkoop van warme en koude dranken.

Voor de gebouwde omgeving wordt ingezet op een reductie van 7 megaton broeikasgassen voor 2030. Dit wordt gespecificeerd in maatregelen als de optimalisatie van energiegebruik van kantoren en het zuiniger construeren van nieuwbouw. Dit vraagt om een ingrijpende omslag naar circulair bouwen. KplusV omarmt deze omslag en werkt al geruime tijd samen met Cirkelstad: een platform voor circulair bouwen. Concreet bouwt KplusV in samenwerking met Cirkelstad communities of practice in 30 steden tot 2019, waarbinnen de betrokken partners in de regio kennis en ervaringen delen. Daarmee helpt Cirkelstad publieke en private ondernemers om te bouwen volgens circulaire principes: zonder afval en zonder uitval.

Meer weten?
Wil je meer weten over circulaire economie? Bijvoorbeeld over hoe wij jou als gemeente kunnen adviseren op het gebied van RCC of andere circulaire vraagstukken? Neem contact op met onze adviseurs Karlijn Bakker en Niels Ahsmann.

Afval & grondstoffen

In 2019 wordt de belasting op het verbranden en storten van afval verhoogd. Ook wordt de vrijstelling voor het verbranden van afval in biomassa-energiecentrales afgeschaft. Deze extra lasten worden doorberekend aan burgers en bedrijven. Deze maatregelen zijn een extra dimensie binnen de huidige interessante ontwikkelingen in de afvalsector:

  • de verschuiving van een discussie over bron- of nascheiden naar de combinatie van bron- en nascheiden: het kiezen van een systeem met het optimale resultaat afhankelijk van de specifieke (lokale) situatie, context en het type afvalstroom;
  • de verschuiving van een focus op kwantiteit naar de focus op kwaliteit: het op een goede manier scheiden (door bron- en/of nascheiding) van de juiste fracties om hoogwaardiger recycling te bewerkstelligen;
  • van een situatie met jarenlang gunstige uitkomsten in afvalaanbestedingen naar een steeds ongunstiger aanbestedingsklimaat: vanaf vorig jaar zijn er steeds meer voorbeelden van aanbestedingen waarbij de uitkomst voor lokale overheden ongunstig is. Dit uit zich in afnemende interesse van de markt met minder of geen inschrijvers tot gevolg en stijgende tarieven. Dit wordt steeds meer iets om rekening mee te houden en goed zicht op de marktomstandigheden wordt daarmee steeds belangrijker. Lees ook onze tips
  • de te verwachten toename van het aantal mogelijke technieken in de markt: denk hierbij aan technologieën als waste-2-chemicals of REnescience, die op korte of langere termijn wellicht concreet en rendabel zijn.

Gaat de extra belasting in dit speelveld daadwerkelijk helpen om afval als grondstof te zien en het verbranden en storten van afval minder aantrekkelijk te maken?

Meer weten?
Wil je weten hoe wij gemeenten en overheidsbedrijven kunnen ondersteunen bij de aanbestedingen in de afvalsector? Of ben je benieuwd naar de toepassingsmogelijkheden van nieuwe verwerkingstechnieken zoals waste-2-chemicals? Onze adviseurs Rico Grol en Niels Ahsmann gaan er graag met je over in gesprek.

Mijn missie? Slimme oplossingen bedenken voor maatschappelijke uitdagingen

Rico Grol, MSc

06-27 08 55 35

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.