Omgevingswet

De Omgevingswet verandert de wijze waarop de overheid samen met burgers de fysieke leefomgeving vormgeeft. Dit vraagt om een organisatieverandering voor gemeenten. KplusV ondersteunt gemeenten om de Omgevingswet te implementeren. Dit vraagt om goed luisteren, leren van én met elkaar en veranderen door te doen! Met medewerkers en bestuurders bekijken wij hoe processen zowel inhoudelijk als systemisch verlopen; wat goed gaat, waar is verandering nodig en moet de inrichting van de organisatie en de processen aangepast worden? Wij helpen de verandering in gang te zetten door gestructureerd en praktisch richting te geven aan de gewenste beweging.

Doelen van de Omgevingswet

De Omgevingswet zorgt voor een samenhangende benadering voor een toekomstbestendige leefomgeving. Een leefomgeving met een balans tussen de draagkracht van de fysieke leefomgeving en de maatschappelijke behoeften die daarbinnen vervuld worden. Dit wordt bereikt door:

  • Snellere en betere besluitvorming met meer samenhang tussen beleid, besluitvorming en regelgeving;
  • Gebruiksvriendelijke en meer klantgerichte dienstverlening;
  • Meer ruimte voor maatwerkoplossingen voor initiatiefnemer.

Onze visie

De Omgevingswet is ontworpen om een betere aansluiting te vinden bij het perspectief van de buitenwereld: de inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie die een bepaald initiatief wil realiseren. Dit vraag om een andere werkwijze voor gemeenten en aanpassingen aan structuur, houding en gedrag. Gemeenten vertegenwoordigen verschillende belangen en trachten in de fysieke leefomgeving een goede balans te vinden. Dit vraagt om goed luisteren, werken vanuit de werkelijke vraag, leren van en met elkaar en open staan voor creatieve oplossingen. Wij zijn pas tevreden als een gemeente in al haar facetten – structuur, technologie, medewerkers en cultuur – is toegesneden op de Omgevingswet. KplusV streeft naar een duurzame leefomgeving en ondersteunt gemeenten om de Omgevingswet zo te gebruiken dat haar doelen en die van haar inwoners worden bereikt.

Hoe kunnen wij je helpen?

Op basis van onze ervaring en expertise kunnen wij uw organisatie op verschillende manieren helpen in bij de invoering van de Omgevingswet. Te denken valt aan:

Werkprocessen verbeteren

KplusV helpt met het inrichten van werkprocessen voor een snelle en betere dienstverlening. Wij stimuleren medewerkers om in de geest van de wet te zoeken naar verbeteringen in de werkprocessen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiermee worden processen versneld en veranderingen gedragen door betrokken medewerkers. Wil je onze tips over werkprocessen van de Omgevingswet in één oogopslag bekijken? Hier geven we tips over de invoering van de Omgevingswet, aan de hand van video’s en een infographic.

Omgevingstafels organiseren

KplusV helpt bij het organiseren van omgevingstafels als onderdeel van de werkprocessen. Via dit uitgebreide vooroverleg kan een vergunning klantgericht, participatief en efficiënt verleend worden. Een omgevingsvergunning kan werkenderwijs worden afgestemd op elkaars behoeften. Als een gemeente duidelijk heeft waar het op de lange termijn naartoe wil, kan de organisatie daarop aangepast worden.

Onderzoek

KplusV voert beleidsonderzoek uit voor gemeenten op het gebied van de Omgevingswet en de fysieke leefomgeving. Wij denken mee over te vormen beleid en evalueren de effectiviteit van bestaand beleid. KplusV ondersteunt bij de inrichting van monitoring en evaluatie waarna de organisatie zelf systematisch weloverwogen integrale aanpassingen (inhoud en processen) kan aanbevelen aan de directie en het bestuur.

Visievorming

KplusV begeleidt trajecten en bijeenkomsten om tot ambities en strategie te komen. We benaderen dit vanuit een integrale blik waarbij we inhoud en proces combineren en focussen op verbinding en samenwerking om een integrale (omgevings)visie vast te kunnen laten stellen. Met behulp van werkateliers kunnen wensen en behoeften op elkaar afgestemd worden zodat de slagkracht en flexibiliteit groter wordt.