Aan de slag met aansluiting mbo en arbeidsmarkt

KplusV ondersteunde businesscases succesvol

Actueel nieuws

27/05/2019

Op 27 mei maakte minister Van Engelshoven bekend welke projecten subsidie krijgen vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Drie samenwerkingsverbanden van mbo-instellingen en bedrijven die KplusV begeleidde bij hun aanvraag en route naar een succesvolle businesscase, ontvangen nu samen 2.042.482 euro van dit fonds.

Sinds 2014 wordt door middel van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Het achterliggende doel van het RIF is om de aansluiting te verbeteren van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Vanaf de start van het RIF heeft KplusV een rol gespeeld bij het opzetten van in totaal 21 samenwerkingsbanden. De opzet van deze publiek-private samenwerkingen is vrij in te vullen en verschilt per verband daarom sterk in vorm en inhoud. Dat biedt ruimte om vraaggericht te werken en oplossingen op te zetten die passen bij de markt en de ambities van de onderwijsorganisatie.

In de afgelopen periode hebben wij de projecten TIM doet (van Friesland College en Aventus), Realiseren Opleidingen Betonstaalverwerking (SOMA College) en Duurzame Inzetbaarheid Brainport Regio Eindhoven (Summa College) mede vormgegeven. Wij hebben de samenwerkingsverbanden ondersteund bij de ontwikkeling van een regiovisie en concept. Vervolgens hebben we de uitwerking van plannen en ontwikkelen van het partnerschap met bedrijven en andere stakeholders begeleid.

Met de honorering van deze drie aanvragen is ruim € 5,6 miljoen financiering opgehaald. Hiervan komt € 2,1 miljoen uit het RIF. De rest is afkomstig van deelnemende bedrijven, onderwijsinstellingen en regionale overheden.

Projecten

Tim doet
In het project TIM doet werken Friesland College (penvoerder), Aventus en SOMA College, Fedecom, Aeres Hogeschool, Aeres Tech, Bouwend Nederland, BMWT en 19 bedrijven in de agrotechniek door heel Nederland samen aan het versterken van onderwijs voor de sector agrotechniek. Om aan de groeiende vervangingsvraag het hoofd te kunnen bieden is samenwerking noodzakelijk. In dit project hebben onderwijsinstellingen en bedrijven hun krachten gebundeld om bronmateriaal te ontwikkelen voor opleidingen in Nederland. Ook wordt een practoraat ingericht waarin nieuwe ontwikkelingen worden verzameld, gestructureerd en vertaald naar het onderwijs.

Realiseren Opleidingen Betonstaalverwerking
Het tweede project is een initiatief van SOMA College, Civilion, de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) in samenwerking met bedrijven uit de betonwapeningssector. Het project is gericht op het realiseren van duurzame instroom van goed opgeleide vakmensen in de betonstaalverwerking. Op dit moment worden er geen opleidingen met betrekking tot Betonstaalverwerker aangeboden in Nederland, terwijl de marktvraag groot is door de sterk toegenomen bouwproductie. Met dit project ontwikkelen de samenwerkingspartners centraal in Nederland een toekomstgerichte BBL opleiding betonstaalverwerking.

Duurzame Inzetbaarheid Brainport Regio Eindhoven
Het programma Duurzame Inzetbaarheid Brainport Regio Eindhoven is een initiatief van Summa College (penvoerder) in samenwerking met gemeente Eindhoven, partners van het Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant waaronder gemeenten, Sociale Werkbedrijven (o.a. WSD, Ergon, WVK groep), 04Werkt, WIJeindhoven, Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP), Servicepunt Leren en Werken, RMC, Vso/PRO scholen, UWV, FNV, CNV en Unie, VNO-NCW, MKB Eindhoven en een 17-tal bedrijven. Met het programma Duurzame Inzetbaarheid Brainport Regio Eindhoven pakken de consortiumpartners de uitdaging op om maatwerkscholing te creëren met als doel de tekorten op de krappe arbeidsmarkt in kansrijke (groei)sectoren en krapteberoepen op te helpen lossen en werkzoekenden en specifiek kwetsbare volwassenen op de arbeidsmarkt zoals statushouders, mensen met een arbeidsbeperking of zonder startkwalificatie, een betere en duurzame positie op de arbeidsmarkt te geven. Ook deze doelgroep verdient het perspectief op een duurzame arbeidsplaats waarbij ze zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen.

Nieuwe regeling

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben ook de komende jaren mogelijkheden om plannen in te dienen voor het RIF. De eerstvolgende aanvraagperiode is de maand juni 2019 en daarna weer januari 2020. Het is in de nieuwe regeling ook mogelijk voor succesvolle samenwerkingsverbanden om hun eerdere projecten op te schalen.

Wil jij ook een succesvol samenwerkingsverband ontwikkelen binnen het mbo? We denken graag met je mee. Neem contact op met Tom van de Schoot, Sookie Yiu of Birgitte van Don.

RIF-subsidie voor publiek-private samenwerkingen

Sookie Yiu MSc

06 27 08 55 85

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.