Uit evaluatie blijkt: Zuiderzeelijngelden hebben gezamenlijke visie nodig

Voor maximale innovatie in Flevolandse polder

KPLUSV onderzoekt

17/01/2017

Een goede gezamenlijke visie om meer profijt te hebben van de Zuiderzeelijngelden. Dat is het advies van KplusV aan de provincie Flevoland en de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Wij evalueerden het effect van de gelden, waarmee het Rijk de Flevolandse regio compenseert voor de afgeblazen Zuiderzeelijn.

Inmiddels een decennium geleden zette het kabinet een streep door de Zuiderzeelijn, de treinverbinding tussen Amsterdam en Groningen. De compenserende subsidie van het Rijk aan noordelijk Flevoland is de afgelopen jaren ingezet om de regionale economie te versterken. Daardoor zijn in de landbouw, de visserij en het toerisme meerdere innovatieve projecten van de grond gekomen. De provincie Flevoland wilde scherp krijgen wat er tot nu toe is bereikt met het fonds dat de Zuiderzeelijngelden uitkeert. Onze onderzoekers hebben zich daarover gebogen.

Fondsmanagers en gebruikers gepolst
Om het reilen en zeilen van het fonds goed in kaart te brengen, hebben we de gesubsidieerde projecten onder de loep genomen. Van de achterliggende programma’s tot de subsidiedossiers. Daarnaast spraken we met verschillende partijen, waaronder bestuurders en ambtenaren van Flevoland, Noordoostpolder en Urk. En we vroegen de gebruikers van het fonds (het mkb) naar hun ervaringen met het subsidieverlenings- en verantwoordingsproces. Positieve referenties zijn tenslotte belangrijk voor de toekomst van het fonds.

Meer inzicht, minder complexiteit
Door de kant van de fondsmanagers én van de gebruikers te belichten, krijg je een helder beeld van de doeltreffendheid van het fonds. Hieruit concluderen we dat een gezamenlijke visie essentieel is. Zowel op economische versterking als op hoe het fonds daarvoor het beste kan worden ingezet. Zeker ook als je kijkt naar de andere instrumenten waarmee de provincie het regionaal mkb ondersteunt. Bovendien raden we aan de subsidieregeling minder complex te maken, zodat ondernemers met innovatieve ideeën er makkelijker een beroep op kunnen doen. En we stellen voor de cofinancieringsverplichting niet langer op project-, maar op regelingsniveau te bekijken.

Wat vinden provincie en gemeenten?
Gerard van der Woude, gemeente Urk: “Het onderzoek is vlot en in een korte periode uitgevoerd met een goede inzet van KplusV. Dit was nodig om te komen tot een noodzakelijke bijstelling van de regeling.”

Guus van Dalen, provincie Flevoland: “Met de resultaten van de interviews en dataverzameling is een waardevol rapport samengesteld. De conclusies en aanbevelingen geven een goed overzicht van de stand van zaken. Dat zal leiden tot een vereenvoudiging van procedures en tot belangrijke keuzes om in de resterende periode een aantal majeure projecten te laten uitvoeren.”

Ins en outs
Benieuwd naar de details van dit onderzoek? Of wil je zelf een subsidieregeling of investeringsprogramma evalueren? Wissel dan eens van gedachten met onze adviseurs Laura Berger en Henry Potman.

Ons volledige evaluatierapport van de Zuiderzeelijngelden vind je op de site van Provinciale Staten van Flevoland.

Als overheid een subsidieregeling evalueren? Vraag onze onderzoekers om support

drs. Edwin Netjes

06-27 08 55 01

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.