Terug

Provincie Overijssel past fondsenstructuur aan

28 oktober 2020

KienhuisHoving, NieuwBeeld en KplusV adviseren

Via fondsen investeert de provincie Overijssel in bedrijven en projecten die bijdragen aan de beleidsdoelen van de provincie. Op woensdag 23 september besloten de Provinciale Staten de structuur waarmee dit gebeurt te herzien. Eén van de veranderingen is dat fondsen voortaan allemaal op uniforme wijze worden aangestuurd. Direct en niet bijvoorbeeld via een houdermaatschappij. Dit besluit is mede dankzij KienhuisHoving Advocaten en Notarissen, NieuwBeeld en KplusV tot stand gekomen.


Aanleiding van de herziening is de wens van de Provinciale Staten om de fondsenstructuur te vereenvoudigen en slagvaardiger en succesvoller te maken. Met behoud van voldoende sturingsmogelijkheden en onafhankelijke besluitvorming over daadwerkelijke investeringsbeslissingen. Daarbij worden risicodragende investeringen nog steeds een geschikt middel geacht om maatschappelijke doelen te realiseren, met de mogelijkheid middelen meerdere keren te investeren. Een bijkomstigheid die ontbreekt bij het verstrekken van subsidies of garanties.

Arnout Potze, projectleider provincie Overijssel

Door een gedegen analyse en verkenning van alternatieven heeft de provincie met een precisie ingreep de fondsenstructuur aangepast, met behoud van de goede werking van de afzonderlijke fondsen.

Verbetering fondsenstructuur

De provincie heeft gevraagd om de fondsenstructuur van de provincie te verbeteren. Vanuit KplusV werkten adviseurs Bart Blokhuis en Edwin Netjes aan deze opdracht, samen met notaris Jacobine Tinselboer (KienhuisHoving) en Rob Schouten (NieuwBeeld). Voor de uitwerking zijn de volgende uitgangspunten meegegeven door Overijssel, de structuur:

  • wordt eenvoudiger en begrijpelijker;
  • biedt GS en PS de mogelijkheid beleidskaders voor de fondsen aan te passen en nieuwe fondsen in te passen;
  • geeft geen betrokkenheid voor GS en PS bij individuele investeringsbeslissingen;
  • geeft fondsen voldoende schaal om zo risico’s en kosten te kunnen spreiden en kennis en ervaring te kunnen borgen;
  • is toekomstbestendig en kan inspelen op ontwikkelingen rondom Invest NL en EIB.

Hierop zijn vier varianten uitgewerkt voorgelegd, waaruit de provincie uiteindelijk een variant heeft gekozen. In deze variant is er rechtstreekse aansturing via aandeelhouderschap van alle fondsen en wordt de huidige Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel opgeheven.

Aan de totstandkoming van deze varianten is een interactief proces voorafgegaan, waarbij in interactie met Provinciale Staten en de ambtelijke organisatie is gewerkt aan het neerzetten van een gedeeld perspectief op de provinciale rol ten aanzien van financiële instrumenten. Deze dialoogfase werd afgesloten met de uitwerking van een afwegingskader wat diende om de verschillende varianten uit te werken en ten opzichte van elkaar te duiden. 

Risicodragend investeren

KplusV, KienhuisHoving en NieuwBeeld constateren dat risicodragend investeren via fondsen een effectief middel is bij het verwezenlijken van beleidsdoelen of maatschappelijke doelen. Voor de inzet van fondsen of risicodragend kapitaal begeleiden en adviseren we diverse publieke partijen. Tegelijkertijd ontstaan bij een dergelijke rolneming van een overheidsorganisatie vragen op het gebied van bestuur, invloed en controle.

Wij ondersteunen publieke organisaties bij het opzetten, vormgeven en evalueren van publieke financieringsinstrumenten, op zodanige wijze dat het middel effectief kan worden ingezet en gecontroleerd door bestuurders en volksvertegenwoordiging en derhalve het vertrouwen daarvan verdient.

Edwin 1 Vierkant
Edwin Netjes

Adviseur en partner

Deel