Terug
Adviseur

Meewerken aan de duurzame en veilige wereld voor iedereen. Dat is mijn missie. Hiervoor houd ik me bezig met het initiëren, faciliteren en coördineren van (internationale) publiek-private samenwerkingen en help ik organisaties bij complexe innovatievraagstukken. Ik voel een persoonlijke gedrevenheid voor thema’s waar de symbiose tussen mens, natuur en technologie centraal staat. Om ons heen liggen er volop kansen om de wereld een stukje mooier te maken. Laten we samen deze kansen verwezenlijken.


"Samenwerking vormt de basis van succesvolle innovatie."

Als adviseur bij KplusV denk ik graag mee over de kansen en mogelijkheden voor meer verbinding tussen publieke en private partijen. Op uiteenlopende onderwerpen zoals toekomstbestendige energiesystemen, cyberveiligheid en groene chemie bedenk ik graag samen met de betrokken stakeholders creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken en help ik een gezamenlijke stip op de horizon te zetten. Met frisse blik ga ik aan de slag en zet ik mij graag in voor een praktisch en haalbaar resultaat waar alle partijen zich in kunnen vinden. Altijd met het doel organisaties, beleid en de mensen die werken aan maatschappelijk én economisch relevante innovaties een stapje verder te helpen.

Helena 1 Vrijstaand Vierkant Nieuw
Expertise

Binnen KplusV adviseer ik overheden, clusterorganisaties en kennis-/onderzoeksinstellingen bij het aanjagen en versterken van de (regionale) innovatiekracht en valorisatie. Door mijn interdisciplinaire academische achtergrond in cultuur- én duurzaamheidsmanagement beschouw ik de uitdagingen die zich voordoen in projecten en programma's in een brede context. Ik ben een verbinder, heb oog voor de belangen van verschillende stakeholders en toon begrip voor de mens achter het vraagstuk. Mijn nieuwsgierigheid en inlevingsvermogen maken dat ik goed kan luisteren, maar ook stevig weet door te vragen en te prikkelen. Ik breng graag mensen bij elkaar om gedachten en visies uit te wisselen om zo gezamenlijk vorm te geven aan een gedeelde toekomst.

Mijn opdrachten benader ik graag gestructureerd en resultaatgericht, altijd in co-creatie met de klant en de betrokken stakeholders. Zo werken we samen naar een doel dat inzetbaar is om de maatschappij duurzamer, socialer en veiliger te maken.

Programma manager Kennis-en innovatieagenda Veiligheid (opdrachtgever TKI HTSM)

Binnen het door het Ministerie van EZK gevoerde missiegedreven innovatiebeleid is de Topsector HTSM onder andere trekker van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Veiligheid. Als programma manager ondersteun ik bij de coördinatie van de KIA en help ik bij:

  • het opbouwen van een effectieve governance structuur voor missiegedreven innovatie.
  • strategische agendavorming; organiseren van vraagarticulatie met relevante triple helix partijen op specifieke inhoudelijke thema’s
  • PPS-ontwikkeling; organiseren van expertsessies en begeleiden van coalitievorming en projectformulering;
  • projectmonitoring; inhoudelijk monitoren van lopende projecten ten behoeve van verdere programma- en projectontwikkeling;
  • kennisdeling en valorisatie: organiseren van seminars/workshops, human capital activiteiten, business support en productontwikkeling;

Projectcoördinator INTERREG project Cleantech Energy Crossing (opdrachtgever Stichting Kiemt)

Coördinatie van een grensoverschrijdend samenwerkingsproject gericht op de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de lokale energie-infrastructuur; in een consortium van meer dan 30 Duitse en Nederlandse mkb'ers, kennisinstellingen en onderzoekinstellingen.

Marktonderzoek Green Chemistry Campus

Uitgebreid marktonderzoek t.b.v. het verduurzamen en toekomstbestendig maken van een clusterorganisatie/campus; identificeren en valideren van toekomstbestendige product-markt-combinaties.

Deel