Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vraagt Leiderschap en slimme inzet van Zorgtechnologie

Informatie over het kwaliteitskader

21/06/2017

In januari 2017 verscheen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Nu het kwaliteitskader is vastgesteld is het veld aan zet, en in het bijzonder de zorgverleners en de zorgorganisaties.

Het doel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is drieledig:

  1. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.
  2. Het bevat opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
  3. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Omdat de inhoud van de kwaliteitsmaatregelen voor de verpleeghuiszorg door het onafhankelijke Zorginstituut Nederland is vastgesteld – en al sinds begin 2017 van kracht zijn – zijn de daarmee verbonden kosten (circa € 2 miljard) “juridisch bindend”. Het nieuwe kabinet kan er niet meer omheen. Tot de nieuwe kwaliteitseisen behoren onder meer strikte personeelsnormen. Zo moeten er minimaal twee zorgverleners beschikbaar bij “intensieve zorgmomenten”, zoals het naar bed brengen van bewoners. Ook moet er bij elk verpleeghuis zowel een verpleegkundige als een arts op elk moment van de week binnen een half uur ter plaatse kunnen zijn. Het gaat om meer dan extra geld en meer handen aan het bed, denk aan leiderschap en innovatie.

Samen leren en verbeteren
De ondertitel van het nieuwe Kwaliteitskader is: samen leren en verbeteren. Werken aan goede verpleeghuiszorg betekent met cliënten en familie en met andere zorgprofessionals in gesprek gaan over wat goede zorg betekent. Het kwaliteitskader stimuleert organisaties en medewerkers om werkprocessen te verbeteren en slimme oplossingen te bedenken om kwaliteit te realiseren. Leren van elkaar. Werken aan veilige zorg met respect voor ieders waarden, wensen en behoeften. Kwaliteit ontstaat pas als je steeds terugkijkt of je het goede hebt gedaan, daarvan leert en vervolgens verbeteracties onderneemt.

Vier thema’s en randvoorwaarden
De basis staat beschreven in 4 inhoudelijke thema’s die houvast geven aan cliënten, familie en zorgprofessionals. Daarnaast noemt het Kwaliteitskader 4 belangrijke randvoorwaarden. In de bijlagen bij het kwaliteitskader zijn per thema handreikingen opgenomen die hiervoor concrete handvatten bieden. Wij lichten er twee uit.

Leiderschap
In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden zes thema’s onderscheiden als het gaat om: leiderschap, governance en management. Zie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De rol en het leiderschap van de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie is actief ondersteunend en stimulerend zijn om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. De Raad van Toezicht dient hierop toe te zien.

Goed leiderschap uit zich in vijf succesfactoren:

  • handelen naar een heldere visie gericht op persoonsgerichte, warme en veilige zorg;
  • leidinggeven met lef om te denken vanuit de cliënt, met een uitdagende koers;
  • lange-termijngerichtheid, met een goede relatie en afspraken met financiers (zorgkantoor, gemeenten);
  • aandacht voor en slimme inzet van technologie en innovatie;
  • Naar buiten gerichte vizier, met een focus op een wijkgerichte organisatie en ketenbenadering.

 

Meer over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Download het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Hoe kunnen wij helpen?
KplusV ondersteunt zorgorganisaties bij succesvol leiderschap, visie-ontwikkeling en vitaliteit. Wij doen dat ook in de rol van coach strategie in het kader van Waardigheid en Trots. Neem contact op met Paul Oostveen of één van mijn collega’s van het team.

Technologie en Innovatie
Samen leren en verbeteren geldt ook voor de slimme inzet van technologie en innovatie. Binnenkort publiceren wij de onderzoeksresultaten van ons onderzoek met de Radboud Universiteit naar de succesfactoren bij de selectie, implementatie en opschaling van zorgtechnologie. Vul onderstaand formuliertje in als je deze resultaten vrijblijvend wilt ontvangen. Zie ook onze publicatie over zorgtechnologie.

Meer weten? Neem gerust contact op

drs. Paul Oostveen

06-27 08 55 79

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Betrokken adviseurs