Coaching en ondersteuning: nieuwe richting en cultuur voor de leystroom

Zo doen we dat

01/11/2012

De Leystroom had het als kleinschalige organisatie voor verpleging en verzorging niet eenvoudig. Een ongewis toekomstperspectief, onduidelijkheden over de huisvesting en te weinig resultaat- en innovatiegericht. Dit waren forse uitdagingen.

Achtergrond
Het programma In voor Zorg! bood de mogelijkheid voor ondersteuning bij de benodigde transitie naar een helder toekomstperspectief, een zakelijker aansturing en een meer resultaatgerichte cultuur. KplusV verzorgde in het kader van dit programma de benodigde coaching en ondersteuning.

Ten behoeve van de transitie is een projectstructuur ingericht waarmee op verschillende manieren vorm is gegeven aan de betrokkenheid van medewerkers uit de organisatie. Nu, na anderhalf jaar kan de balans worden opgemaakt.

Op de eerste plaats is in een kort proces aan de hand van de strategiematrix duidelijkheid gecreëerd over de wenselijke positionering van De Leystroom. De Leystroom kiest voor een brede, wijkgerichte functie in nauwe samenwerking en afstemming met anderen. Deze keuze heeft zich direct vertaald in afspraken met huisartsen en in de uitbouw van de extramurale zorgverlening.

Een nieuwe cultuur en verantwoordelijkheden
Ten behoeve van de transitie is ook het besturingmodel aangepast. Gegeven de omvang van de organisatie en de wens om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen, kan worden volstaan met een managementlaag minder. De functie van zorgmanager is komen te vervallen. Aan het managementoverleg nemen nu álle managementverantwoordelijken deel waardoor besluitvorming en communicatie zijn verbeterd. De Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden zijn beter in positie gebracht.

Daarnaast is veel aandacht besteed aan de cultuur. Afspraak is afspraak en wederkerigheid (ook binnen de directe zorg en dienstverlening) zijn de nieuwe centrale waarden. Met behulp van cultuursessies, wijziging van de huisstijl, de communicatie, met specifieke projecten en vooral binnen de directe aansturing van medewerkers wordt gewerkt aan de vertaling van deze waarden naar nieuw gedrag.

Meer weten?
Wilt u nadere informatie of meer weten over de mogelijkheden voor coaching en ondersteuning binnen uw organisatie? Neem contact op.In_voor_zorg

Mijn inspiratiebron? Zorgprofessionals die met passie kwetsbare mensen steunen

drs. Paul Oostveen

06-27 08 55 79

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.