Gemeenteraden sturen effectief in samenwerkingsverbanden

Onze tips

30/11/2017

Om gemeentelijke taken uit te voeren werken gemeenten steeds vaker samen. Op het sociaal domein zijn recentelijk vrijwel overal nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Gemeenteraden en individuele raadsleden ervaren dat zij onvoldoende sturing kunnen geven aan de (regionale) samenwerking. Er dreigt een democratisch tekort. Dit kan echter wel degelijk worden voorkomen. KplusV heeft voor en met een aantal gemeenten een werkwijze ontwikkeld waarbij de gemeenteraden en hun leden effectief invloed kunnen uitoefenen op de samenwerking.

Vul onderstaande gegevens in en download gratis de handreiking (tekst gaat verder onder het formulier):

Het is goed mogelijk om bij samenwerkingsverbanden sturing en effectieve invloed van de gemeenteraden te organiseren. Dat kan zowel bij de oprichting van een samenwerkingsverband, bij de taakuitvoering in samenwerking, als bij wijziging of eventuele beëindiging van de samenwerking. Er zijn diverse mogelijkheden om effectief kaders te stellen en om tijdig vorm en inhoud te geven aan controle op samenwerkingsverbanden. Daarbij gaat het erom een balans te vinden tussen invloed van de raad enerzijds en slagvaardig opereren van de bestuurders in de samenwerking anderzijds.

De handreiking van KplusV kent vier pijlers:

 • afwegingskader;
 • invulling van good governance;
 • procesafspraken binnen de gemeente en met de samenwerkingspartners;
 • periodieke evaluatie.

Bij het afwegingskader voor samenwerking gaat het om invloed van de raad op antwoorden op de vragen:

 • Waarom samenwerken?
 • Waarop samenwerken (gemeentelijke taakvelden)?
 • Met Wie samenwerken?
 • Hoe samenwerken?

De handreiking laat zien dat gemeenteraden goed in positie zijn te brengen bij de governance-elementen Sturen, Beheersen, Toezicht houden en Verantwoorden.

In de handreiking gaan we ook expliciet in op het betrekken van de raad in de verschillende fasen van samenwerking: van initiatief tot eventuele beëindiging. De wijze waarop colleges en besturen van samenwerkingsverbanden raden betrekken, kent een verschillende mate van intensiteit en invloed. In afnemende mate is dat:

 • laten instemmen;
 • kaders vragen;
 • consulteren;
 • informeren van de raad.

In het kader van planning&control kan de raad zijn kaderstellende en controlerende rol vorm en inhoud geven. In de handreiking wordt daarnaast gepleit voor een periodieke evaluatie van de belangrijkste samenwerkingsverbanden. De handreiking bevat regels voor de opzet en de inhoud van zo’n evaluatie.

Wilt u meer weten over de wijze waarop gemeenteraden effectief invloed kunnen uitoefenen op samenwerkingsverbanden? Neem gerust contact op met dr. Henry Potman.

Fuseren in plaats van samenwerken?

De ultieme vorm van gemeentelijke samenwerking is een fusie. Deze kent geen specifieke uitdagingen op het gebied van democratische controle, maar wel voldoende andere uitdagingen. Meer weten over succesvolle gemeentelijke fusies? Download dan het whitepaper over succes bij gemeentelijke fusies.

Resultaatgericht begint bij mensgericht; dat stimuleert mij én het openbaar bestuur

dr. Henry Potman

06-27 08 55 04

Waar staat KplusV voor?

Samen met onze klanten creëren wij innovatieve oplossingen voor vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. We initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk, gedreven en inspirerend. Onze kracht schuilt daarbij in onze aanpak: een stevige mix van bedenken, verbinden en doen.

Onze ecosystemen

KplusV bedenkt, initieert, bouwt en ontwikkelt ecosystemen. Onze rol is daardoor heel divers. Van projectmanager en beheerder tot adviseur en uitvoerder.

Betrokken adviseurs