Omgevingswet

De Omgevingswet verandert de wijze waarop burger en overheid communiceren én hoe een gemeente zichzelf organiseert. KplusV pakt samen met gemeenten de handschoen op om slagvaardiger en dienstbaarder te worden. Samen zorgen we ervoor dat je klaar bent voor de Omgevingswet.

Complexe veranderopgave

Het klaarmaken van je organisatie voor de Omgevingswet is een complexe veranderopgave die raakt aan alle basisfacetten van organiseren:

 • De structuur (ordening van werkprocessen)
 • De ondersteunende ICT (DSO)
 • De medewerkers (hun individuele gedrag, kennis en competenties)
 • De cultuur (het collectieve gedragspatroon).

Vraagstuk in de geest van de wet oppakken

Omdat de Omgevingswet impact heeft op alle bestuurlijke portefeuilles en alle afdelingen van de gemeentelijke organisatie, ligt het voor de hand om naast de uitvoering van de wet ook de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet in de geest van de wet op te pakken: integraal, verbindend en participatief. Zo buiten, zo binnen!

Beleid, uitvoering en bedrijfsvoering hebben elkaar nodig om resultaten voor inwoners, organisaties en bedrijven te boeken. Dit vergt dus een integrale aanpak in de totale fysieke keten.

Doelen vanuit (de geest van) de wet:

 • Snellere en betere besluitvorming met meer samenhang tussen beleid, besluitvorming en regelgeving;
 • Gebruiksvriendelijke en meer klantgerichte dienstverlening;
 • Meer ruimte voor maatwerkoplossingen voor initiatiefnemer.

Kernvragen

In een doelgerichte organisatieverandering wordt in samenhang aandacht gegeven aan deze facetten en worden vier kernvragen beantwoord:

 1. Waar staan we nu? (Waarom moet het eigenlijk anders?)
 2. Wat wil je anders en wat betekent dit voor de toekomstige organisatie?
 3. Wie zijn bij de verandering betrokken? Wie brengen de verandering tot stand?
 4. Hoe geven we het veranderproces vorm zodat de gewenste verandering wordt gerealiseerd?

 Onze visie

In onze optiek begint succesvolle transformatie altijd vanuit het perspectief van de buitenwereld: de inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie die een bepaald initiatief wil realiseren. De binnenwereld van de gemeente (de politiek, de medewerkers, processen en structuren) moet optimaal op hun behoeften worden afgestemd. Dit vraagt om goed luisteren, werken vanuit de werkelijke vraag, leren van en met elkaar en open staan voor creatieve oplossingen. Wij zijn pas tevreden als de gemeentelijke organisatie in al haar facetten – structuur, technologie, medewerkers en cultuur – is toegesneden op de komst van de Omgevingswet.

Van initiatiefnemers van vergunningen binnen de Omgevingswet wordt verwacht dat zij draagvlak zoeken bij de omgeving voor het indienen van plannen. Bestemmingsplannen zijn geïntegreerd en in de gemeentelijke organisatie zijn de lijnen kort, liggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie en is verbindend en opgavegericht werken het uitgangspunt.

 Wat kunnen wij voor je betekenen?

Op basis van onze ervaring en expertise kunnen wij uw gemeente op verschillende manieren helpen in bij de invoering van de omgevingswet. Dit varieert van het begin van het proces bij het inventariseren waar u staat als gemeente tot het uiteindelijk advies over de organisatieverandering. Te denken valt aan:

 • Analyseren en beoordelen van de huidige stand van zaken van de dienstverlening en werkprocessen in het fysieke domein;
 • Leveren van een programmamanager voor de implementatie van de Omgevingswet;
 • Initiëren en begeleiden van experimenten (met interne organisatie en met externen);
 • Adviseren over de te nemen stappen op het gebied van organisatieontwikkeling: cultuur, structuur en capaciteit;
 • Adviseren en ondersteunen in het herinrichten van werkprocessen;
 • Begeleiden van de ontwikkeling en uitvoering van participatie processen.