Istock 1349338605

Evaluatie en toekomstverkenning innovatie community Brabant

De Logistics Community Brabant (LCB) brengt ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek samen om de innovatiekracht van ondernemers in de logistieke sector van Noord-Brabant te bevorderen. Dit levert veerkracht, concurrentiekracht en duurzaamheid van ondernemers op, met positieve effecten op de algehele economie. Om dat te bereiken ontwikkelt LCB zich tot een innovatie community van en voor Brabant, gericht op onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie. Het LCB heeft KplusV gevraagd voor een evaluatie en toekomstverkenning van deze community.

Een innovatie community voor en door Brabant

We hebben LCB geholpen door de werking van de community, de governance en het business model te evalueren. Daarnaast hebben we verkend hoe de doorontwikkeling van LCB vorm kan krijgen, zodat de continuïteit van de samenwerking en de toegevoegde waarde voor alle partners in de community in de verdere toekomst wordt geborgd.

Samenwerking tussen verschillende typen partijen blijkt in de praktijk vaak complex. Daarom is het belangrijk om bij de start van een samenwerking de tijd te nemen om in openheid verschillende belangen, behoeften en verwachtingen te delen. Pas dan ontstaat een voedingsbodem voor een goede samenwerking met duidelijke rollen en afspraken.

Breed gedragen doorontwikkeling van LCB

Het project heeft een nieuw samenwerkingsmodel opgeleverd. Daarbij zijn aanbevelingen gedaan hoe de community, de governance en het business model in de toekomst kunnen worden vormgegeven. Bovendien is breed enthousiasme en draagvlak ontstaan voor de doorontwikkeling van LCB bij de provincie, de gemeente en kennis- en regiopartners.

Jasper 1 Vierkant
Jasper de Graaf

Adviseur

Deel