Terug

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

De benodigde kennis, vaardigheden en mindset op de arbeidsmarkt veranderen door maatschappelijke transities en snelle (technologische) ontwikkelingen. Dit vraagt van onderwijs en bedrijfsleven om continu te blijven ontwikkelen en samen passende om- en bijscholing te verzorgen.

Opleiders kunnen dit niet alleen: het bundelen van krachten met het bedrijfsleven is essentieel om in te kunnen spelen op de behoeften vanuit de arbeidsmarkt. Dat vraagt om samenwerking vanuit een gedeelde visie én oog voor elkaar. Wij geven de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt vorm door het opzetten van samenwerkingsprojecten tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden, het uitwerken van een kloppende businesscase en het werven van subsidies en financiering.


Hoe we onderwijs en arbeidsmarkt verbinden?

Samen met opleiders en bedrijven ontwikkelen we betere verbindingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt en kijken we welke samenwerkingspartners nodig zijn. We vinden samen antwoorden op vragen als "Hoe voorzien we met een scholingsplatform in de behoefte van het bedrijfsleven? Waar moet de scholing aan voldoen? Hoe blijft het bedrijfsleven betrokken?"

We bepalen met de opdrachtgever de relevantie en behoefte, doen markt- en arbeidsanalyses en ondersteunen bij het aantrekken van financiering en subsidies. 

 

Zes tips voor een optimale aansluiting tussen beroepsonderwijs en het bedrijfsleven
Publiek-Private Samenwerkingen

Wij hebben veel ervaring met het ontwikkelen en realiseren van succesvolle Publiek-Private Samenwerkingen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Bijvoorbeeld met investeringsprojecten voor het Regionaal Investeringsfonds MBO. Partners participeren op basis van een concrete propositie actief met middelen, kennis en contacten in het project, waarmee de slaagkans en (financiële) duurzaamheid van het project wordt vergroot.

Projectleider/ kwartiermaker

Wij worden regelmatig gevraagd voor het opzetten en begeleiden van Publiek-Private Samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, als kwartiermaker of projectleider.

Wij spreken de taal van ondernemers en onderwijs en spelen daarmee een verbindende rol.

Wij helpen je met het realiseren van commitment en draagvlak en jagen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio aan.

Subsidies en financiering aantrekken

Ambities hebben financiering nodig. Wij helpen je met het werven van subsidies en financiering. Bijvoorbeeld met onze kennis van en ervaring met het Regionaal Investeringsfonds mbo en de Subsidieregeling Flexibilisering Beroepsonderwijs. We hebben een hoog succespercentage, omdat we samen met de opdrachtgever vanaf de start niet alleen goed kijken naar slaagkans maar ook naar draagvlak, uitvoerbaarheid en continuïteit na de subsidieperiode.

Digital Operations Centre 

De ‘future technician’ opleiden in de high tech en ICT-sectoren. Studenten, docenten en werknemers met actuele kennis en vaardigheden van digitalisering en automatisering van de bedrijfsvoering: dat is het doel! Deze Publiek-Private Samenwerking bestaat uit ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en 29 publieke en private partners. In het Digital Operations Centre participeren (mbo en hbo) studenten in multilevel bedrijfsprojecten en wordt een practoraat opgericht.

De Nieuwe Medewerker in de VVT-sector

Samen met het Gilde Zorgcollege en zeven partners werken we aan meer en beter opgeleid zorgpersoneel in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen (VVT) sector. De regio Noord- en Midden-Limburg ziet oplopende tekorten in de VVT en dubbele vergrijzing. Dit pakken we aan door innovatie van zorgonderwijs te faciliteren, hybride leerwerkplekken bij zorginstellingen te realiseren en door behoud van zorgmedewerkers.

Media-Innovatie Campus Leeuwarden

Friesland College, NHL-Stenden en 23 partners werken aan de ontwikkeling van een innovatieve maakomgeving voor media-innovaties, mediawijsheid en cybersecurity. Studenten worden opgeleid voor mediaberoepen van de toekomst. Daarnaast creëert men een (online) platform waar regionale media- en creatieve bedrijven, mbo- en hbo studenten en docenten elkaar stimuleren door middel van kennisuitwisseling, onderwijs- en productontwikkeling.

Talentontwikkeling Amsterdam

We hebben de samenwerking tussen ROC van Amsterdam, ROC TOP, gemeente Amsterdam en negen bedrijven gefaciliteerd, waardoor studenten op Entree en niveau 2 een zoveel mogelijk zelfstandige positie op de regionale arbeidsmarkt kunnen bereiken, door te leren in de praktijk. Het project zet in op hybride leren, flexibiliseren van de opleidingen, begeleiding op maat, professionalisering van docenten, begeleiders en praktijkbegeleiders en kennisdeling.

Digitalisering versnellen in het mkb

Een digitale werkplaats is een regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid om de digitalisering in het mkb te versnellen. Ondernemers genereren veel data, maar door een gebrek aan tijd, geld en kennis worden deze data niet of nauwelijks geanalyseerd. Daardoor blijft digitalisatie en groei achter in het mkb. Onderwijsinstellingen delen binnen een digitale werkplaats kennis over de huidige technieken en technologieën. 

Wij zijn betrokken bij verschillende digitale werkplaatsen, waaronder mkb Digital Workspace Amsterdam, Digilab Flevoland, MoveDigi Zwolle, Digitale Werkplaats West-Brabant en Werkplaats Digitaal Ondernemen Noord-Holland Noord. Ook ondersteunen we bij de samenwerking tussen het onderwijs en mkb, hebben we de rol van projectleider bij digitale werkplaatsen en organiseren we workshops en masterclasses voor mkb-bedrijven over digitalisering.

Leven Lang Ontwikkelen-programma

Voor CA-ICT en Techconnect hebben we een Leven Lang Ontwikkelen-programma rondom digitalisering in het mkb opgezet, genaamd "Mkb Digital Power". We ontwierpen mede het plan en vroegen financiering voor de samenwerking aan via de SLIM subsidie. Het programma is afgestemd op de leven lang ontwikkelen (LLO) behoefte van het MKB voor digitalisering.

Mkb Digital Power is een samenwerking tussen onder andere TekkieWorden, BIT-academy, CupolaXS, CA-ICT en Techconnect. Het zorgt ervoor dat mkb-ondernemers en werknemers zich via een gestroomlijnd programma kunnen ontwikkelen in digitalisering. Het SLIM project brengt eerst de behoefte van het mkb in kaart en schoolt vervolgens via kennistrajecten 100 mkb-ondernemers en -werknemers om of bij. We evalueren en optimaliseren de activiteiten van Mkb Digital Power doorlopend.

Deel