Istock 1731765935

Energietransitie

De energietransitie; één van de grootste maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we fossiele energiebronnen vervangen door hernieuwbare energiebronnen. Dit heeft positieve effecten op onze leefomgeving én biedt kansen voor meer sociale cohesie en economische structuurversterking. Versnelling is noodzakelijk om de afspraken uit het Klimaatakkoord te realiseren. De overheid heeft een cruciale rol in het vormgeven en realiseren van de energietransitie. Wij helpen overheden om vanuit hun publieke rol de energietransitie te versnellen.

Hoe geef je als overheid invulling aan je regierol? Hoe krijg je inwoners en ondernemers mee in deze transitie? Hoe geef je een integrale aanpak vorm waarbij je de energietransitie in samenhang met andere maatschappelijke opgaven oppakt? Hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie haalbaar, betaalbaar en rechtvaardig is?

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

De realisatie van verduurzaming op bedrijventerreinen blijft vaak uit. Alles tegelijk aanpakken is duur en complex. Organisatiekracht en verbinding is nodig om gezamenlijk actie te kunnen ondernemen en een duurzaam fundament onder een bedrijfsterrein te leggen.

Lees meer
Samenwerking energiehub organiseren

Netcongestie vormt een grote uitdaging op bijna alle bedrijventerreinen in Nederland. Een energiehub, een plek waar vraag en aanbod, opwek en opslag samenkomt, is onderdeel van de oplossing. Maar hoe realiseer je een energiehub?

Lees meer
Visie- en strategieontwikkeling

Ontwikkelingen in de energietransitie gaan snel. Wij helpen je bij het bepalen van de strategische koers en ambities, de positionering in relevante netwerken en de vertaalslag van ambities naar concrete uitvoering.

Lees meer
Beleidsvorming

Wij ontwikkelen beleid voor overheden gericht op het versnellen van de energietransitie. Dit doen we over de volle breedte van deze transitie, en ook voor specifieke deelonderwerpen zoals netcongestie, groen gas, waterstof, zonne-energie en de warmtetransitie.

Lees meer
Project- en programmamanagement

Hoe kan ik via een projectmatige of programmatische aanpak de energietransitie versnellen? Onze adviseurs spreken de taal van overheid, ondernemers én onderwijs en zijn in staat uiteenlopende belangen te verbinden en partijen samen te brengen. 

Lees meer
Beleidsmonitoring en -evaluatie

Wie beleid maakt, wil uiteindelijk weten wat de impact daarvan is. Zo is inzichtelijk waaraan publieke middelen uitgegeven zijn, wat het maatschappelijk effect is en waar een aangepaste koers eventueel nodig is. Wij helpen je hierbij. 

Lees meer
Deel