Istock 1152159864 (1)

PPS'en initiëren, managen en evalueren

Samenwerking is dé sleutel tot succes bij de maatschappelijke opgaven van nu. Het koppelen van economische belangen aan sociale en duurzaamheidsdoelstellingen versnelt de maatschappelijke transities. Daarvoor zijn Privaat-Publieke Samenwerkingen onmisbaar. Het is niet altijd eenvoudig voor partijen om het gezamenlijke belang te definiëren. Daar dragen wij bij. Wij weten hoe je van individuele belangen naar gezamenlijke, hogere belangen komt. 

PPS'en initiëren

Een duurzame PPS ontstaat als partijen samenwerken die elkaars toegevoegde waarde (her)kennen. Partijen die elk iets brengen én halen in een PPS, versterken elkaar. Een gezamenlijk doel dat ook past bij het organisatiedoel van elke partij en de ambitie om dit samen waar te maken bindt hen.

Wij treden graag op als kwartiermaker. We identificeren de -vaak nog latente- motivatie van verschillende stakeholders om gezamenlijk aan de slag te gaan.

Met expertise en gevoel voor waar de kansen liggen, begeleiden wij transities en processen die leiden tot werkende oplossingen. Oplossingen waarin we de beste actoren rondom opgaven verzamelen, ondernemerschap en missiegedreven innovatie bevorderen en onverwachte, waardevolle ontmoetingen regisseren.

Zo versnellen we samenwerking tussen overheden, bedrijven, onderwijs, maatschappelijke instellingen en burgers en werken we aan een duurzame, sociale en innovatieve toekomst. 

PPS'en managen

De innovatie, duurzame en sociale doelen van een Privaat-Publieke Samenwerking realiseren, vereist sterk management. Uit de strategie van een PPS ontstaat de roadmap en programmering waarmee de PPS de doelen wil bereken. Wij pakken diverse rollen op, van projectmanager tot adviseur en wat daar tussen zit.

Programmamanagement
Onze programmamanagers voeren programma's uit, bewaken onderlinge samenhang tussen trajecten, sturen aan, houden het tempo erin, bewaken voortgang en rapporteren.

Communitymanagement
We brengen zowel online, offline als hybride communities tot stand en zorgen voor programmering, moderatie, contentcreatie en facilitering van deelnemers.

Bestuurlijke ondersteuning
We zorgen voor goede governance, bewaken het overzicht en verzamelen en duiden ontwikkelingen binnen de PPS. We helpen PPS- besturen hun rol te begrijpen en faciliteren de uitvoering zo dat het bestuur optimaal functioneert.

PPS'en evalueren

Terugkijken om vooruit te kunnen. Onze PPS evaluaties geven inzicht in de mate waarin de doelen van de Privaat-Publieke Samenwerking zijn behaald en welke impact is gemaakt. 

Aanpak
Met deze stappen evalueren we de PPS:

 • Strategisch venster (het 'kopverhaal'): missie, visie en doelstellingen van de PPS.
 • Externe analyse (outside-in): analyse van maatschappelijke,
  economische, technologische, markt- en beleidsontwikkelingen.
 • Interne analyse (inside out): inzicht in programma’s,
  doelgroepen, cluster/netwerkvorming, governance en leiderschap.
 • Synthese en opties: samenbrengen van externe en interne
  ontwikkelingen, terugblikken op behaalde resultaten en
  vooruitblikken op nieuwe speerpunten.

Resultaat is een evaluatierapport met diepgaand inzicht in hoe de PPS werkt en impact heeft gemaakt en kansen voor doorontwikkeling.

Wij hebben stevige inhoudelijke kennis van het belang van gedragen samenwerkingsagenda’s. We kennen publieke en private belangen én de behoeften van ondernemers als geen ander. Deze combinatie zorgt voor een bottom-up aanpak. We spelen in op wat er leeft op uitvoeringsniveau in het maatschappelijk speelveld. We gebruiken de intrinsieke motivatie van bedrijven en uitvoeringsorganisaties en koppelen die aan lange termijn beleidsdoelstellingen.

We gebruiken hierbij onze bewezen aanpakken, zoals ons Innovatiewiel, Ecosysteem Canvas en Randvoorwaarden ecosysteem-model.

Innovatiewiel

Ons Innovatiewiel toont onze aanpak voor initiëren, managen en evalueren van ecosystemen en Privaat-Publieke Samenwerkingen. Het maakt duidelijk welke rollen en processtappen nodig zijn, welke aanpakken we daarbij gebruiken en tot welke output dit leidt. Zo begeleiden we transities en processen die leiden tot oplossingen.

Ecosysteem Canvas

Ons Ecosysteem Canvas geeft per fase van het innovatieproces inzicht in hoe, met wie, met welke methodes, faciliteiten en financiering innovaties gerealiseerd kunnen worden door Privaat-Publieke Samenwerking: van inventie tot en met financiering en van de zaai- tot en met de consolidatiefase.  

Randvoorwaarden-model

Een goede ecosysteemanalyse brengt de kansen voor verbetering in beeld en helpt de samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen. We besteden aandacht aan alle factoren in de context. Van beleid en  wet- en regelgeving tot en met onderwijs. We gebruiken hiervoor ons Randvoorwaarden ecosysteem-model. 

Deel