2023 ROTTERDAM KPLUSV 165 (1)

Regionale economie en ecosysteem

Door het benutten van de unieke potentie, kunnen regio's hét verschil maken in versnelling van maatschappelijke transities en versterking van de regionale economie. Succesfactoren zijn samenwerking, een sterke en gedragen regio-visie, doorvertaling in structuur en concreet beleid, goede programmering en evaluatie en bovenal organiserend vermogen. Het speelveld is vaak complex met meerdere initiatieven, eigenaren en verschillen in tempo en belangen. Betrokken partijen kunnen dit niet alleen organiseren. Daar komen wij in beeld. Om sterke innovatie ecosystemen te creëren waarmee de regio het verschil kan maken.

Verschil zien, verschil maken

Hoe benut je het potentieel van de regio om maatschappelijke transities te versnellen? Hoe structureer en organiseer je de regio zo dat deze economisch tot bloei komt? Hoe stel je een scherpe en gedragen visie op? Hoe vertaal je de visie door in concreet beleid? Welke programma's zijn nodig om regionale ambities te realiseren? Welke partijen moet je bij elkaar brengen om een sterk innovatie ecosysteem te creëren? Hoe evalueer je regionale samenwerkingen en krijg je inzicht in toekomstige ontwikkelrichtingen?

Enkele opdrachtgevers
Logo HFML FELIX
Logo Gemeente Amsterdam
Logo Brainport Industries
Logo Provincie Noord Brabant
Strategie Innovatie Ecosysteem

De ontwikkeling van sterke regionale innovatie ecosystemen vraagt om grondige kennis van ecosysteemontwikkeling, de regionale setting en de regionale stakeholders. Net als een goed beeld van het huidige innovatie ecosysteem en het doel en de richting van de doorontwikkeling van het ecosysteem. Wij hebben het in huis.

Lees meer
Programmering Innovatie Ecosysteem

Een innovatie ecosysteem dat inspeelt op de behoeftes van alle betrokkenen. Heldere lijnen en programma’s waar aan iedereen samen werkt. Wij zorgen voor commitment op de programmering bij alle stakeholders. 

Lees meer
Roadmap

Een goede roadmap met geprioriteerde acties, tijdslijnen en gecommitteerde actiehouders is onmisbaar om een strategie werkend te krijgen. Wij realiseren commitment door samenwerking en verbinding. 

Lees meer
Evaluatie en toekomstverkenning

Terugkijken om vooruit te kunnen. Bij evaluatie kijken we zowel 'inside-out' als 'outside-in' naar het regionale ecosysteem. Dit leidt tot een evaluatierapport met diepgaand inzicht in hoe het regionale innovatie ecosysteem werkt en hoe het de regionale economie versterkt. Daarop voortbouwend doen we graag een toekomstverkenning om mogelijkheden voor doorontwikkeling in beeld te brengen.

Lees meer
Digiscan

Een online selfservice platform waar ondernemers aan de hand van een vragenlijst hun eigen digitale ontwikkeling invullen. Dit biedt jouw gemeente of provincie waardevolle inzichten om digitalisering verder te stimuleren.

Lees meer
Actieagenda Mkb dienstverlening

Het Nederlandse Mkb, de motor van onze economie, staat voor enorme uitdagingen. Klimaatverandering, veranderende arbeidsmarkten en digitalisering vragen aanpassingsvermogen. De Mkb actieagenda roept op tot een goede dienstverlening aan het Mkb door de regio. Lees hier welke ondernemersprogramma's wij draaien. 

Lees meer
Hidden Champions; de verborgen parels in het mkb

Regio's en middelgrote tot grote mkb-bedrijven hebben elkaar veel te bieden. Maar regio's weten het mkb vaak niet of onvoldoende te bereiken met beleid en instrumentarium. Deze ondernemers nemen niet actief deel aan het regionale netwerk en gebruiken beschikbare regelingen nauwelijks.  Door in te zetten op vraaggestuurde valorisatie hebben regio's en Hidden Champions meer profijt van elkaar.

We geloven dat Hidden Champions beter te benutten zijn voor kennisverwaarding, met hun met hun internationale netwerken en klanten. Nu vindt kennisverwaarding vaak plaats via een traditioneel valorisatieproces. Een mooi pad als het lukt, maar ook een vol met valkuilen en risico's. 

Wat zijn kenmerken van Hidden Champions?

Hidden Champions zijn middelgrote tot grote mkb-bedrijven die:

 • unieke producten voeren in niche markten.
 • behoren tot de top van de wereld en topklanten in de wereld bedienen 
 • internationaal werken, want de eigen thuismarkt is te klein
 • gedisciplineerde en diepgaande focus hanteren (een smalle, maar diepe strategie)
 • klantbehoefte als de belangrijkste innovatiedriver zien
 • veel prioriteit aan innovatie geven
 • familiebedrijven zijn of waren, met een langetermijnperspectief en conservatief gefinancierd.
 • eenvoudig gestructureerd, platte organisaties.
 • grote werknemersbetrokkenheid kennen door bottom-up operationele sturing
Wat hebben Regio's te bieden ?

Regio's bieden Hidden Champions toegevoegde waarde door:

 • het aantrekken en binden van internationaal toptalent
 • specifieke en hoogwaardige netwerken te ontwikkelen en ontsluiten
 • een valorisatieagenda op topniveau
 • het inspireren tot nieuwe markten en producten
 • ondersteuning bij de verhoging arbeidsproductiviteit.
Hoe dragen Hidden Champions bij ?

Hidden Champions dragen bij aan de regionale economie door:

 • nieuwe oplossingen voor de realisatie van transities
 • marktgerichte valorisatie van onderscheidende kennisposities
 • het uitdagen van regionale ondernemers in een toeleveranciersketen
 • versterken van het start-up klimaat via venturing
Welke kansen hebben regio’s, Hidden Champions en de rijksoverheid om elkaar te versterken?
Deel