Istock 1412530967 (1)

Versterking innovatie- en concurrentiekracht van Zeeland

Het samenwerkingsverband Campus Zeeland werkt actief aan de innovatie- en concurrentiekracht van Zeeland door bedrijfsleven, overheid en onderwijs te verbinden. Naast de Kennis & Innovatienetwerken wordt ook kennisuitwisseling en samenwerking tussen de netwerken en buiten de provinciegrenzen gestimuleerd. We zijn gevraagd om het effect van het beleid van Campus Zeeland op het ontstaan en de ontwikkeling van de netwerken te evalueren.

Campus Zeeland wil voor elke Zeeuwse sector een netwerk realiseren waarin bedrijven en kennisinstellingen samen innoveren. De netwerken krijgen ondersteuning bij competentieontwikkeling, kennisuitwisseling en onderlinge samenwerking.

Rol van Campus Zeeland in innovatie-ecosysteem

We hebben allereerst overzicht gecreëerd van de huidige stand van zaken van de ontwikkeling van  de netwerken. Vervolgens hebben we de toegevoegde waarde van Campus Zeeland voor de kennis- en innovatienetwerken in kaart gebracht. We hebben onderzoek gedaan en op basis hiervan advies gegeven over de toekomstige rol van de campus. Dit geeft richting aan de toekomstige positionering van de kennis- en innovatienetwerken in het Zeeuwse innovatielandschap en de rol van Campus Zeeland voor deze netwerken.

Concrete aanbevelingen voor innovatiesamenwerking

Sectoren zijn heel divers en ook de kennis- en innovatienetwerken binnen deze sectoren verschillen sterk. Daarom is het waardevol om netwerken structureel met elkaar te verbinden, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar waar mogelijk kunnen aanvullen. Daarnaast is het essentieel om te zorgen voor maatwerk ondersteuning. Daarmee kan ieder netwerk haar eigen ontwikkelpad volgen.

Het project heeft geleid tot enkele ontwikkelrichtingen met concrete aanbevelingen. Bijvoorbeeld gericht op verbeterde innovatiesamenwerking binnen en tussen netwerken en betere kennisbenutting. Maar ook gerichte ondersteuning van en regie over de kennis- en innovatienetwerken en hun positionering en rol in het Zeeuwse innovatie-ecosysteem.

Deel