Istock 502063104 Circulaire Bedrijventerreinen

KplusV begeleidt oprichting circulair bedrijventerrein

Steeds meer gemeenten streven naar duurzaamheid en circulariteit. Circulaire industrieterreinen waar innovatieve bedrijven zich kunnen vestigen, vormen daarin een belangrijk onderdeel. KplusV heeft in opdracht van een gemeente onderzocht hoe een compleet nieuw circulair bedrijventerrein opgezet kan worden. Het grootste voordeel van een nieuw bedrijventerrein is dat er vanaf het begin rekening gehouden kan worden met circulariteit.

Begeleiding bij realisatie van circulair bedrijventerrein

Door de schaarste aan ruimte in Nederland kan het moeilijk zijn om bedrijvenparken uit te breiden en ruimte te bieden aan innovatie. Als begeleider en adviseur hebben we de gemeente ondersteund bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor de oprichting van een circulair bedrijvenpark.

Onze aanpak is opgedeeld in vier onderdelen die van belang zijn bij het ontwikkelen van een circulair bedrijvenpark: ambitie bepaling, identificatie van de doelgroepen, vaststellen van kaders en randvoorwaarden en locatiebepaling.  

Om te achterhalen wat de wensen en mogelijkheden in de gemeente zijn, hebben we interviews gehouden met wethouders, (beleids)ambtenaren en belanghebbende bedrijven. Door deze input te analyseren, aangevuld met deskresearch, ontstond een helder beeld van cruciale factoren voor een succesvol circulair bedrijventerrein.

"Het ontwikkelen van een circulair bedrijventerrein is best een lastige puzzel. Niet alleen qua inpasbaarheid binnen ‘concurrerende’ ruimtelijke plannen en visies, maar ook omdat ambities van stakeholders niet altijd op één lijn liggen. Met een actieve betrokkenheid en de juiste mindset, kunnen we toekomstbestendige, circulaire bedrijventerreinen realiseren."

Lisette Sant, adviseur duurzaamheid bij KplusV

Aanpak in vier stappen

Onze ambitiebepaling omvatte het toetsen van het ambitieniveau van de gemeente voor het circulair bedrijvenpark. Vervolgens hebben we kansrijke circulaire businesscases, die passen bij de huidige bedrijfsactiviteiten en materiaalstromen, in beeld gebracht. Daarna zijn de kaders en randvoorwaarden vastgesteld. In laatste stap identificeerden we de geschikte locaties voor het nieuwe park.

Concrete resultaten: ambitieniveau, doelgroepen en locatieopties

Via deze aanpak is inzicht verkregen in het ambitieniveau, de doelgroep, kaders en locatieopties voor het circulaire bedrijvenpark. Het gezamenlijke beeld van de wensen, waaronder het belang van recycling, een groene uitstraling, samenwerking via de triple helix en innovatieruimte, werd vastgesteld. De doelgroepbepaling identificeerde meerdere materiaalstromen, bedrijven en fysieke ruimten met circulaire potentie.

De vastgestelde kaders en randvoorwaarden omvatten milieucategorie, organiserend vermogen, innovatieruimte, infrastructuur en financiële haalbaarheid. Onze locatiebepaling leidde tot het bepalen van drie geschikte locaties.

Solide basis voor opzetten nieuw circulair bedrijvenpark

Deze verkenning vormt de basis voor vervolgonderzoek op de geschikte locatie en ondersteunt beleidskeuzes binnen de gemeente.

Lisette 1 Vierkant
Lisette Sant

Adviseur

Deel