Thenetherlands2020 16

Toekomstbestendig Sheltersuit

Resultaat: uitwerking van een toekomstbestendige businesscase voor sociaal ondernemer Sheltersuit

Opdrachtgever: Start Foundation

Onze rol: uitvoeren van een Europees marktonderzoek, het uitwerken van organisatorische en financiële scenario analyses voor de toekomst, het begeleiden van de organisatie in businessplanning en het geven van investeringsadvies aan Start Foundation

Kansen

Zowel Sheltersuit als Start Foundation constateerden dat er veel kansen liggen voor Sheltersuit om haar impact te vergroten, zowel in het helpen van daklozen als het realiseren van banen. Gezamenlijk is de ambitie uitgesproken om te onderzoeken op welke wijze deze impact vergroot kan worden. Hoe ziet een toekomstbestendig realistisch scenario voor Sheltersuit eruit, welk organisatiemodel past daar het beste bij en wat is daar voor nodig om daar te komen?

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige businesscase en bijpassende organisatiestructuur (governance) voor Sheltersuit, waardoor het aantal inclusieve arbeidsplaatsen in de onderneming substantieel toeneemt en er een concrete showcase ontstaat, die als treffend voorbeeld kan dienen voor de invulling van de parallelle arbeidsmarkt.

Onze aanpak

Een grondig(e) onderzoek/analyse gericht op:

  • inhoudelijk/bedrijfskundig, financieel, juridisch, personeel en organisatorisch vlak van de onderneming; breed bekeken in relatie tot het complexe speelveld, waarin Sheltersuit zich bevindt;
  • de markt- en vestigingskansen van de zogeheten Sheltersuit Factories (productiefaciliteiten), bekeken in het licht van het sociaal-maatschappelijke speelveld, alsmede het ondernemersklimaat in betreffende arbeidsmarkt-regio’s/gemeenten;
  • scenario-ontwikkeling ten behoeve van de zoektocht naar een haalbaar verdienmodel van de onderneming (o.a. door gebruik van referentiemateriaal en benchmarks).

Een rapport met conclusies en concrete aanbevelingen ten aanzien van:

  • het verdienmodel van Sheltersuit;
  • de opschalingsmogelijkheden van de onderneming;
  • de benodigde financiering en financieringsstructuur;
  • de structuur, governance en inrichting van de organisatie.

 

Een Plan van Aanpak voor:

  • de implementatie van de aanbevelingen;
  • de financiering van de implementatie.
Impact

Op basis van de marktverkenning en organisatieanalyse is er een drietal scenario's uitgewerkt voor de businesscase van Sheltersuit. Deze scenario's zijn financieel doorgerekend aan de hand van een rekenmodel, waarbij vastgestelde uitgangspunten zijn gebruikt. Het meest realistische scenario, gaat uit van een jaarlijkse groei in afzet die stabiliseert in 2025. Met een productiecapaciteit van 4.000 Sheltersuit in 2021, stijgt deze naar een productie van 17.500 Sheltersuit in 2025. Deze producten worden in principe geproduceerd in de fabriek in Enschede, waarbij vanaf begin 2023 een uitbreiding in vierkante meters noodzakelijk is. De geschetste productieaantallen leiden tot meer dan 100 banen binnen Sheltersuit Factory in 2025.  Hierbij is uitgegaan van het werken met mensen uit de participatiewet vanaf 2022, met een loonwaarde van gemiddeld 60%.

De salesstrategie in dit scenario vraagt om een forse groei in directe verkopen (verkoop aan hulporganisaties) en een jaarlijkse fondsenwervingsgroei van 25%. Verder wordt in dit scenario uitgegaan van kortingen op, en/of donaties van materialen, gebaseerd op de getallen vanuit de huidige praktijk. De businesscase laat een positief resultaat zien vanaf jaar 5, met een klein financieel rendement van 2,4%, en vraagt om een investering van 662k.

Meer weten?
Deel