Istock 1459230107

Inzetten op de circulaire én digitale transitie

17 oktober 2023

Interview met Maurijn Odé – MRA Circulair & Digitaal in Denken, Leren & Doen

Om de circulaire en digitale transitie te realiseren, is een sterke verbinding tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt essentieel. Samen sta je sterker om studenten, werkenden en werkzoekenden toe te rusten met de juiste vaardigheden voor de arbeidsmarkt. Vanuit het Groeifondsvoorstel Opschalen van pps’en in het beroepsonderwijs van Wij Zijn Katapult is subsidie beschikbaar gesteld voor het versterken en opschalen van 15 consortia.

Wij hebben met het ecosysteem 'MRA Circulair & Digitaal in Denken, Leren & Doen' een succesvolle samenwerking gebouwd, voor toekomstbestendige arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Het samenwerkingsverband is mede gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen.

Aniek vroeg Maurijn Odé, projectleider van de RIF Circulaire Regionale Economie naar het succes van deze samenwerking.

1. Welke problematiek zien jullie als ecosysteem PPS binnen de benodigde transitie? Waarom kan opschalen bijdragen aan dit probleem?

"Ik ben vanuit het practoraat al een aantal jaren bezig met de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op het thema circulaire economie. Samenwerking is cruciaal om studenten, werkenden en werkzoekenden de juiste vaardigheden voor de toekomst aan te leren. Het samenwerken met grotere bedrijven, gemeenten en provincies gaat goed.

Om écht impact te kunnen maken moeten we de circulaire transitie en de digitale transitie gezamenlijk aanpakken. Daarom is in deze aanvraag de twin transition benadering heel mooi – we zetten in op de circulaire én digitale transitie.’’

Vanuit het onderwijs en de verschillende PPS’en hebben we ook expertise op deze gebieden. Daarom kan opschaling iets heel moois brengen. We werken op dit moment binnen het ecosysteem deels vraaggestuurd vanuit bedrijven.  Dankzij de opschaling kunnen we samen ook nog meer werken aan innovatie."

Twin transition benadering:

De afhankelijkheid en de samenhang van de klimaat- en digitale transitie om de klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 te bereiken.

2. Hoe kun je samenwerking tussen zoveel partijen succesvol maken?

"Het doel van deze opschaling is om echt gezamenlijk stappen te maken in de transitie. Dat vraagt van alle drie de O's -Onderwijs, Overheid en Ondernemers- een andere inslag; veel minder lineair en veel meer samenwerken in ketens.’’

In onze aanvraag is de strategie gekozen om de samenwerking tussen de PPS'en binnen het ecosysteem te organiseren rond verschillende vaste punten in een regio, een innovatie basecamp met bijbehorende hubs op specifieke thema's. Zo zorg je echt voor verbinding met elkaar. De projectleiders van de verschillende PPS'en hebben de mogelijkheid om fysiek samen te werken in de Basecamp en hubs.

Voor een goede samenwerking  is ook een goede organisatiestructuur van belang: we hebben op dit moment een kwartiermakersteam met vertegenwoordigers vanuit de deelnemende organisaties. Maar uiteindelijk voeren alle PPS’en gezamenlijk de beoogde activiteiten uit. Dat sluit goed aan bij de visie van wat een ecosysteem PPS moet zijn."

3. Welke eerste stap ga je zetten als ecosysteem?

"Eind september is een eerste bijeenkomst geweest, waarin we verschillende werkgroepen hebben gevormd. In deze werkgroepen zitten vertegenwoordigers van zowel digitale als circulaire PPS’en. Alle werkgroepen gaan minimaal 3 activiteiten organiseren tussen nu en december. Denk bijvoorbeeld aan een hackaton met bedrijfsvraagstukken, een kennisdelingsevement over circulaire regionale economie en het delen van best practices rondom Challenge Based Learning. Het onderwijs en het regionale mkb spelen een belangrijke rol in deze activiteiten."

4. Waar sta je in 2030?

"In 2030 zijn wij een sterk ecosysteem, waarbinnen allerlei partijen het heel gewoon vinden om van elkaar te leren in het kader van circulaire economie en digitalisering. Samenwerking vindt bovendien plaats tussen alle onderwijskolommen, van voortgezet onderwijs tot de universiteit, en op grote schaal in samenwerking met het regionale mkb bedrijfsleven. Als ecosysteem hebben we ervoor gezorgd dat het regionale MKB meer digitaal en circulair denkt en werkt."

5. Wat is jouw ultieme tip om onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen?

‘’De samenwerking tussen de PPS'en en het contact tussen de projectleiders van de PPS'en is cruciaal. De kracht is om een situatie te creëren waarin de projectleiders van de PPS'en en aangesloten bedrijven en bedrijvenkringen fysiek bij elkaar komen.’’

Aniek 1 Vierkant
Aniek van Gerwen

Adviseur

Deel