Terug
22 oktober 2020

Komt hij er wel of komt hij er niet? Over CO2-heffing wordt al lang gediscussieerd, gelobbyd en gedubd. In 2019 werd definitief besloten dat deze heffing er gaat komen, maar de precieze invulling daarvan was nog lang onderwerp van discussie. Inmiddels is bekend dat ook de afvalverwerking aan deze heffing onderhevig gaat zijn. Hoe dat zit leggen we hier uit. 

Afvalverwerkers hoopten lang te worden uitgezonderd van de CO2-heffing. Afval ‘moet’ immers toch verwerkt worden en ook hebben afvalverbrandingsinstallaties een zogeheten R1-status, wat inhoudt dat ze als energieproducent gezien kunnen worden. Bijvoorbeeld door hun restwarmte aan te wenden voor een lokaal of regionaal warmtenet. 

In het wetsvoorstel dat in 2020 gepubliceerd is blijkt dat Afval Energie Centrales (AEC’s) niet ontkomen aan de CO2-heffing. Uit de op Prinsjesdag gepubliceerde definitieve wettekst blijkt dat de afvalbranche het kabinet daarin niet op andere gedachten heeft kunnen brengen. 


Hoe hoog wordt de CO2-heffing voor afvalverbranders? 

Het kabinet stevent nu af op een CO2-heffing voor de industrie die oploopt van 30 euro per te veel uitgestoten ton CO2 in 2021 tot 150 euro in 2030. Dat gaat gepaard met dispensatierechten, die het effect van de heffing de praktijk teniet zullen doen. Het ministerie van Financiën verwacht dat hierdoor de heffing pas in 2024 gevolgen gaat hebben voor bedrijven die hun CO2-uitstoot onvoldoende weten terug te dringen. 

De soep wordt dus niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Maar wat betalen afvalverbranders straks nou echt aan CO2-heffing? De volgende zaken verzachten de impact van de heffing: 

  • Een beoogde vrijstellingsvoet; 
  • Investeringen in CO2 afvang waardoor CO2 in kassen wordt afgezet of opgeslagen onder de grond (CCS); 
  • Verduurzaming/efficiënter maken van de ovens. 

De precieze impact hiervan is nog onzeker. Veel hangt af van politieke wil in de komende jaren. In theorie heeft de politiek de instrumenten in handen om door de afvalbranche uitgestoten CO2 merkbaar te beprijzen, maar deze kan er nog steeds voor kiezen om de gevolgen daarvan geheel teniet te doen. 

In het voor de branche minst gunstige geval loopt de heffing in 2030 op tot €50,- per persoon of €100,- per huishouden.

Wat betekent CO2-heffing voor jouw organisatie?

De beprijzing van CO2 zorgt voor onzekerheid in diverse bedrijfstakken. De noodzakelijke remedie is het terugdringen van de CO2-uitstoot en de hoeveelheid restafval. Wij helpen graag met een handelingsperspectief en concrete maatregelen.  

Verder praten? Neem contact op met Albert van Winden, Douwe Huitema of Roel Bottema!  

Niels 1 Vierkant
Niels Ahsmann

Adviseur

Deel