Terug
Adviseur

Vanuit een bedrijfskundige invalshoek help ik overheden en privaat-publieke samenwerkingsverbanden bij strategische advies- en onderzoekstrajecten. Door écht te luisteren, de juiste vragen te stellen en scherp te analyseren, breng ik structuur aan en weet ik complexe zaken terug te brengen tot hanteerbare vraagstukken. In de afgelopen jaren heb ik veel overheden mogen helpen bij het formuleren van hun visie op de economie en de doorvertaling naar én uitvoering van langjarige programma’s.


"Samen stappen zetten. Vanuit een heldere en breed gedragen visie"

De grote transities van deze tijd maken dat het werken aan economische structuurversterking met de nodige complexiteit omgeven wordt. Steeds vaker zien we dat beproefde oplossingen uit het verleden niet langer soelaas bieden voor de vraagstukken van vandaag en morgen. En dat het komen tot werkende oplossingen vraagt om nieuwe vormen van samenwerking. Vanuit een breed gedragen visie partijen mobiliseren en verleiden een zelfde kant op te werken. Daar krijg ik energie van!

PETERN~2
Expertise

Ik houd me bezig met de ontwikkeling en uitvoering van visie en beleid. Veelal met als doel vanuit een publieke belang de economische structuur van een regio te versterken. Je komt mij tegen daar waar visies en beleid ontworpen worden, gedurende de uitvoering, maar ook daar waar programma’s geëvalueerd wordt.  

Enkele van mijn projecten: 

  • Programmamanagement Actieagenda Economie gemeente Smallingerland. In deze rol was ik verantwoordelijk voor de inhoudelijke coördinatie van de economische beleidsinzet van de gemeente.
  • Opstellen van de programmeringsafspraken over de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Drenthe. In opdracht van de provincie Drenthe heb ik gefungeerd als kartrekker van het proces om te komen tot regionale programmeringsafspraken rondom bedrijventerreinen met alle Drentse gemeenten.
  • Structurele monitoring en evaluatie van Nationaal Programma Groningen. Samen met het Sociaal Planbureau Groningen en Aletta Advies is KplusV tot en met 2030 verantwoordelijk voor de structurele monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Groningen. Vanaf het begin af aan ben ik nauw betrokken bij de uitvoering van dit project. Wat een unieke mogelijkheid is zelf bij te dragen in het maximaliseren van de impact van het programma voor inwoners in de regio waar ik ook zelf woonachtig en werkzaam ben.
Deel