Eindhoven

Statushouders meer aan het werk

Resultaat: Inzicht in het effect van het beleid ‘versnelling arbeidsparticipatie vergunninghouders’ van de gemeente Eindhoven.

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

Onze rol: wij voerden het onafhankelijk onderzoek uit naar de effecten van het beleid en gaven aanbevelingen voor verbeteringen in de toekomst

Aanpak arbeidsdeelname statushouders Eindhoven

Voor gemeenten onderzoeken en evalueren wij het beleid om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Zo ook het Eindhovense beleid om statushouders –vergunninghouders genoemd in Eindhoven– aan werk te helpen. Eindhoven beoogt een versnelling van de arbeidsdeelname van deze groep en heeft daarin bemoedigende resultaten geboekt. 

Uit de evaluatie blijkt dat de gemeente op twee aspecten positieve resultaten realiseert bij de re-integratie van de doelgroep statushouders. Ten eerste is de gehele doelgroep in een relatief korte periode in beeld gebracht. Ten tweede komen statushouders relatief meer aan het werk in vergelijking met andere gemeenten. Dit komt mede door een betrokken team van ervaren professionals met veel handelingsvrijheid om te doen wat nodig is om de doelgroep te plaatsen bij werkgevers. De belangrijke succesfactoren van de aanpak: 

  • Effectief maatwerk in de uitvoering om de doelgroep te begeleiden naar werk of onderwijs; 
  • Doelgroepgerichte inzet met strakke regie vanuit de gemeente, een allround rol;
  • Toegewijd team met specialistische kennis en handelingsvrijheid; 
  • Verwachtingsmanagement aan de voorkant en inzet op leren én participeren.
Uitdaging Eindhoven

De afgelopen jaren hebben gemeenten vanuit de Participatiewet statushouders op allerlei manieren ondersteund in hun integratie en participatie in Nederland. ‘Werk’ wordt beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor integratie. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat de arbeidsparticipatie van statushouders sterk achterblijft bij die van de rest van de Nederlandse beroepsbevolking. Kennis en een aanpak op maat zijn noodzakelijk om statushouders te ondersteunen richting arbeidsparticipatie. In de praktijk zien we dat gemeenten een verschillende invulling hebben gegeven aan hun rol bij het ondersteunen van statushouders richting werk.  

Wat hebben we gedaan?

Op verzoek van de gemeente Eindhoven hebben we de aanpak onderzocht. We onderzochten de factoren die uitstroom bepalen, de caseload van specialisten arbeidsparticipatie en hoe deze er in de toekomst uit moet zien. Daarnaast keken we hoe de aanpak op beleids- en organisatorisch niveau beter kan inbedden en hoe het past in de kaders van de nieuwe Wet inburgering. 
Meer over de Eindhovense aanpak vind je in deze infographic.

Meer weten?
Deel