Istock 1081153378

Verkenning Fieldlab

Resultaat: advies met vervolgstappen om tot samenwerking tussen maakbedrijven en kennisinstellingen te komen

Opdrachtgever: De Liemerse Ambassade

Onze rol: verkenning, rapportage en advies 

De Liemerse Ambassade (5 gemeenten in regio De Liemers) wilde in kaart laten brengen welke behoefte regionale maakbedrijven hebben aan ondersteuning en samenwerking op het gebied van Smart Industry. Daarnaast wilde de Ambassade graag weten welk aanbod er op dit gebied al is en of een Fieldlab Smart Industry van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Wij hebben deze verkenning uitgevoerd en daarover een rapport opgesteld met een advies.

Maakbedrijven en kennisinstellingen hebben beide zeker interesse in nauwere samenwerking, wellicht in de vorm van een fieldlab op het gebied van Smart Industry. Voordat verdere stappen kunnen worden gezet is een nauwere afbakening van thema's en technologieën nodig. We hebben aanbevolen om vraag en aanbod rondom een aantal thema's en technologieën te organiseren, waarna verder keuzes en uitwerking gegeven kan worden aan een eventueel fieldlab.

Uitdaging

De Liemerse Ambassade wil de regionale economie stimuleren, en de maakindustrie is daar een belangrijk onderdeel van. Er was al een voorzichtige reeks gesprekken met innovatienetwerken gevoerd, om te kijken of de regionale maakindustrie aan zou kunnen haken bij die netwerken voor vragen op het terrein van smart industry. Op grond daarvan was er de behoefte om een bredere analyse te doen naar vraag en aanbod met betrekking tot smart technologieën.

Onze aanpak

Wij hebben in nauwe afstemming met de opdrachtgever gekeken voor welke maakbedrijven smart industry-concepten interessant zouden kunnen zijn. Een aantal van die bedrijven hebben we geïnterviewd. Ook voerden we gesprekken met een aantal innovatienetwerken en kennisinstellingen. We kregen zo een beeld van hoe het innovatie-ecosysteem op het gebied van Smart Industry eruit zag in De Liemers. Op grond van deze gesprekken kregen we een beeld van de vraag en het aanbod, en de mogelijkheden om een stap in het ecosysteem te zetten. Vervolgens hebben we een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd om vraag en aanbod nader op elkaar af te stemmen. Op grond van de gesprekken en de bijeenkomst is een advies voor vervolgstappen geformuleerd.

Bernedine 1 Vierkant (1)
Bernedine Bos

Adviseur

Deel