Istock 483784268

Opschaling Publiek-Private Samenwerkingen voor een betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

13 juni 2023

In een tijdperk van voortdurende verandering en technologische vooruitgang, is het essentieel om een sterke verbinding te creëren tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Samen sta je sterker om studenten, werkenden en werkzoekenden toe te rusten met de juiste vaardigheden voor de regionale arbeidsmarkt. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit om bestaande samenwerkingsverbanden (PPS-en) een stap verder te brengen. De bijdrage komt uit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen. Vanuit KplusV hebben we voor vier samenwerkingsverbanden een succesvolle aanvraag gerealiseerd, zodat de transitie naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de regio kan worden ingezet.

Dankzij onder andere het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) kent ons land goede voorbeelden van succesvolle en verduurzaamde Publiek-Private Samenwerkingen die scholing en innovatie met- en voor het bedrijfsleven . De RIF werd een eerste impuls om deze PPS-en op te zetten, maar er is meer nodig! Het opschalen en van de activiteiten van deze PPS-en in de regio, voor meer werkenden, meer studenten en meer bedrijven, is essentieel voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Er zijn al diverse samenwerkingen om het personeelstekort in de techniek en ICT aan te pakken, zodat Nederland vol kan blijven inzetten op de energie- en digitale transitie. Lees de verhalen van vier samenwerkingsverbanden:

Quintuple helix in Noord-Nederland

Landelijk staat de zorgsector onder hoogspanning. Naar verwachting loopt Noord-Nederland als eerste tegen de grenzen van het huidige gezondheidsstelsel aan. Er is meer vergrijzing, sterkere wegtrek van jongeren, meer arbeidstekort en grotere reisafstanden.

Het personeelstekort en de uitdagingen in de zorg kunnen mede worden opgelost door de inzet van technologie. Health Noord zet zich daarom in om de problemen in de Verzorging- en Thuiszorg (VVT) in Noord-Nederland aan te pakken door middel van technologische en sociale innovatie. Dit is een bundeling van negen PPS’en in de regio die samenwerken in de quintuple helix: zorg, onderwijs, mkb, onderzoek, burger en overheid.  Hierbij richten zij zich op het verbinden van het mkb aan onderwijs- en zorginstellingen en cliënten, om een innovatief klimaat te creëren en succesvolle diensten voor de zorgsector te ontwikkelen.


Consortium voor digitalisering in Noord-Brabant

Digital Industry Boost zet zich in om de gerichte digitalisering van het mkb in de kennisintensieve maakindustrie in Noord-Brabant te bevorderen. Het consortium, bestaande uit onderwijsinstellingen, kenniscentra en bedrijven, wil de digitalisering stimuleren en versnippering voorkomen. De achterliggende reden is de toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor technisch geschoold personeel en de behoefte aan hogere arbeidsproductiviteit.

Hierbij richten zij zich op het ontwikkelen van digitale kennis, het omscholen en bijscholen van werknemers, het stimuleren van samenwerking en het versterken van bestaande leeromgevingen. Deze inspanningen zullen bijdragen aan een hogere arbeidsproductiviteit en de capaciteitsvraag verminderen in de kennisintensieve maakindustrie.

Gezamenlijke aanpak groei en werkgelegenheid in regio Amsterdam

Door de aantrekkingskracht van Amsterdam heeft de metropoolregio Amsterdam (MRA) te maken met groei van werkgelegenheid, maar dit succes gaat samen met een groot aantal uitdagingen. Een bundeling van samenwerkingsverbanden, de Green Tech Campus MRA, zet zich in om grote uitdagingen zoals woningmarkt, arbeidstekorten, verkeersproblemen en klimaatverandering aan te pakken.

Om synergie te creëren tussen de initiatieven van alle PPS’en zijn vijf programmalijnen opgesteld. Dit is een adaptief ecosysteem waarin de verschillende initiatieven worden verbonden om de instroom van scholieren en zij-instromers te stimuleren en drempelloos en flexibel onderwijs te realiseren. Daarnaast focussen ze zich op veranderingen op de arbeidsmarkt, het stimuleren van formeel en informeel leren en het bevorderen van kennisdeling en innovatie op het gebied van technologische ontwikkelingen.

Verkleinen circulaire en digitale skill gaps in de metropoolregio

'MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen' zet zich in op het verkleinen van de 'skill gaps' in het mkb op het gebied van circulaire economie en digitalisering in de Metropoolregio Amsterdam. De focus ligt op het waarborgen van toekomstige concurrentiekracht en duurzaam verdienvermogen in de regio.

Om een circulaire en digitale economie in de regio een boost te geven, worden de krachten uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheidsinstanties in de regio gebundeld. De aanpak bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste wordt er gefocust op innovatie en infrastructuur, waarbij partners gezamenlijk experimenteren, leren en co-creëren. Ten tweede wordt talentontwikkeling gestimuleerd door onderwijsvernieuwing, flexibilisering en personalisering. Ook wordt er ingezet op Leven Lang Ontwikkelen voor professionals. Ten slotte wordt er gewerkt aan het versterken en verduurzamen van het consortium door samenwerking, kennisuitwisseling en uitbreiding van het ecosysteem.

Ook aan de slag?

Is er in jouw regio ook behoefte aan een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt? Neem dan contact op met één van onze adviseurs Onderwijs & Arbeidsmarkt om eens te sparren. Of maak een connectie via LinkedIn. We delen graag onze kennis.

Deel