Terug
Adviseur en partner

Hoe kunnen we bijdragen aan echte veranderingen in onze maatschappij? Starre systemen en structuren te helpen doorbreken. Inclusiever, duurzamer, eenvoudiger! We willen het allemaal, maar hoe? Ik ben meer dan 25 jaar actief in het brede publiek-privaat maatschappelijk domein en ervaar dagelijks dat collectieve inzet en motivatie broodnodig is om de maatschappelijke opgaven aan te pakken. Ik zet me daar graag dagelijks voor in


"Ik help opdrachtgevers pragmatische oplossingen te vinden voor de strategische vraagstukken waar zij voor staan."

Visie- en strategieontwikkeling zijn voor mij even belangrijk als de vertaling ervan naar een effectieve uitvoering in de praktijk. Ik analyseer en ontrafel vraagstukken en vertaal de resultaten daarvan naar werkbare oplossingen. Met een positief-kritische houding, met oog voor belangen van alle stakeholders. Stevige onderwerpen ga ik niet uit de weg, mits dit het beoogde resultaat van de opdracht ten goede komt.

Marco 1 Vierkant
Expertise

Ik ben bedrijfskundig geschoold. Als partner, adviseur en projectleider werk ik op het snijvlak van markt en overheid in beleidsdomeinen als werk en inkomen, (inclusieve) arbeidsmarkt, zorg en welzijn, kunst en cultuur, waarin strategie, beleid en uitvoering elkaar ontmoeten en permanent om aanpassingen vragen. Ik ondersteun en begeleid uitvoeringsorganisaties, gemeenten, arbeidsmarktregio's  en het rijk in vraagstukken met betrekking tot:

  • Strategieontwikkeling
  • Organisatiedoorlichting en -verbetering
  • (Beleids)evaluaties
  • Verzelfstandiging, fusies en samenwerkingen
  • (Keten)samenwerking tussen publieke- en private organisaties
  • Governance

Enkele voorbeeldprojecten

  • In opdracht van drie gemeenten onderzoeken we de prestaties van het regionale sociale ontwikkelbedrijf in relatie tot de uitvoering van de Participatiewet en ontwikkelen diverse toekomstscenario's
  • In opdracht van vijf gemeenten onderzoeken we de werking van de samenwerking in het sociaal domein gericht op de uitvoering van de Participatiewet in samenhang met de regionale Sociale dienst, de re√Įntegratiebedrijven en het sociaal ontwikkelbedrijf
  • In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voeren we een (lerende ) evaluatie uit naar de (Covid-19) crisesdienstverlening door de Mobiliteitsteams in de 35 arbeidsmarktregio's.
Deel