Istock 1186131879 (1)

RIF subsidie leidt opnieuw tot succesvolle Publiek-Private Samenwerkingen

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Daarom stimuleert het Rijk de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven door middel van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Het Ministerie van OCW maakte op 9 juni bekend welke projecten subsidie krijgen vanuit het RIF. Deze ronde ontvingen twaalf samenwerkingsverbanden van onderwijs, overheden en bedrijven subsidie van het fonds. Wij hebben twee samenwerkingsverbanden begeleid naar een succesvolle businesscase en aanvraag. Hierdoor worden mbo-studenten nog beter voorbereid op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Samen mooie samenwerkingen opzetten

We ondersteunden de samenwerkingen bij het ontwikkelen van een regiovisie, het uitwerken van de plannen, de samenwerking met zowel publieke- als private partners en de financiering. Met deze twee aanvragen die we in de laatste aanvraagronde hebben begeleid, is uit het RIF en de rest van deelnemende bedrijven, onderwijsinstellingen en regionale overheden.

Gehonoreerde projecten

In de afgelopen ronde begeleidden wij de volgende projecten:

Grootschalige samenwerking voor duurzame- en slimme mobiliteit

De huidige innovaties op het gebied van duurzaamheid en elektrificatie vragen om nieuwe kennis en vaardigheden bij studenten en medewerkers, ten opzichte van die van de conventionele mobiliteitssector. Studenten moeten beter worden opgeleid in de techniek van elektrische en waterstofvoertuigen, de toepassing van ICT hierbij en in het gehele mobiliteitssysteem. Met dit opschalingsproject hebben Summa Automotive & Smart Mobility (MBO Automotive Center), ROC van Amsterdam (NexTechnician) en Rijn IJssel (Praktijkcentrum Autoschade Gelderland) samen met AutoTech Alliantie en 151 andere publieke- en private partners, het doel de opleidingen beter te laten aansluiten op de behoefte in de maatschappij, de klimaatambities en de arbeidsmarkt. 

Gastvrijheidseconomie Fryslân

De gastvrijheidseconomie (horeca, recreatie en toerisme) is één van de belangrijkste sectoren voor de provincie Fryslân, zowel voor de werkgelegenheid als de leefbaarheid binnen de provincie. De coronacrisis heeft de gastvrijheidseconomie in Fryslân stevig onder druk gezet en de sector kampt met enorme tekorten. Daarom is het essentieel om nu in te zetten op het vernieuwen van de opleidingen en het opleiden van de horecaprofessional van de toekomst, onder andere door het opzetten van hybride en flexibele leertrajecten. In dit project gaan Friesland College, ROC Friese Poort, 18 bedrijven uit de gastvrijheidssector, Fryslân Werkt!, Koninklijk Horeca Nederland en de Provincie Fryslân, nauw samenwerken en bouwen aan de regionale gastvrijheidseconomie van de toekomst.

Wil jij ook een succesvol samenwerkingsverband ontwikkelen?

Sinds de start van het RIF hebben we zo'n 30 van deze samenwerkingen laten slagen. Wil je eens sparren met ons team? Tom van de Schoot, Sytske Valk, Kitty Beem en Aniek van Gerwen delen graag hun kennis. Bel, mail of maak een connectie via LinkedIn.

Deel