Terug

Toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf

De evaluatie van de Participatiewet toont aan dat de sociale infrastructuur, het sociale ontwikkel- of werkbedrijf, moet worden herijkt. De conclusie dat de Participatiewet leidt tot afbrokkeling van de bestaande infrastructuur, is een stevige.

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het (her)formuleren van effectief beleid en inzet van passende instrumenten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te hebben, actueler dan ooit. Wij bieden inzichten en oplossingen die zorgen voor een hogere arbeidsparticipatie van de doelgroep vanuit een toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf, hand in hand met een sluitend bedrijfseconomisch perspectief. 


De uitdagingen

De overgang van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) naar de Participatiewet (P-wet) is grondig geëvalueerd. Aangenomen moties in de Tweede Kamer laten urgentiebesef zien. Revitalisering van de sociale infrastructuur ligt voor de hand. Dit biedt kansen om de ontwikkelfunctie, ofwel participatieladder, van de sociale werkbedrijven te herstellen.

Wij signaleren diverse uitdagingen in het sociaal domein en bij de bestaande sociale werkbedrijven:

 • De wetgeving is wel veranderd, maar de doelgroep niet; ondersteuning blijft dus broodnodig
 • De WSW-populatie krimpt gemiddeld met 6% per jaar. De WSW-bedrijfsvoering staat onder druk, zonder ingrijpen leidt krimp tot forse tekorten, het sterfhuis van de sociale werkinfrastructuur
 • De WSW-infrastructuur wordt onvoldoende benut. Er verschijnen tal van nieuwe, kostbare initiatieven waarbij de complementariteit met de bestaande infrastructuur niet wordt benut
 • Beleidskeuzes leiden niet vanzelfsprekend tot hogere arbeidsparticipatie
 • Beleidskeuzes zijn vaak ingegeven door principes of angst voor financiële bleeders
 • De rijksoverheid bereidt prestatiefinanciering voor inzake de inzet van het instrument loonkostensubsidie. Het niet hanteren van dit instrument wordt financieel afgestraft
 • Gemeenten hebben onvoldoende focus op de invloed van Social Return-beleid. Het aanbod van eigen werksoorten wordt onvoldoende benut
 • Gemeenten hebben onvoldoende zicht op het absorptievermogen van de arbeidsmarkt voor de doelgroep
 • Gemeenten kunnen Publiek-Private Samenwerkingsverbanden veel krachtiger inzetten om de sociale werkvoorziening te stimuleren. De ontwikkeling van sociaal ondernemerschap vertraagd mede hierdoor

Veel sociale werkbedrijven pakken de 'goede draad op', maar een aantal ook nog niet. Zonder ingrijpen gaat voor de wezenlijke WSW-infrastructuur niet alleen de beschutte werkplek met passende werksoorten verloren, maar ook het mens-ontwikkelmodel of leerwerkmodel. De prestatieladder dus.

Wat doen wij?

Wij ontwikkelen scenario’s die leiden tot een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf. 

Enkel uitkomsten daarvan: 

 • Voorkomen van krimp van de WSW-infrastructuur
 • Behoud van de mens-ontwikkelfunctie en passende werksoorten zoals in een Publiek-Private Samenwerking
 • Kaders voor P-wetbeleid: de dienstverlening voor de doelgroep en de inzet van Loonkostensubsidie
 • Organisatiemodellering: governance en integratie in de keten van W&I – Arbeidsmarktregio
 • Sluitende/passende exploitatie in vergelijking tot de landelijk benchmark
 • Kaders voor instrumenten voor Social Return on Investment
 • Kaders voor ondersteuning en samenwerking met de arbeidsmarktregio
Hoe doen we dit?

Een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf heeft baat bij inzicht in de gemeentelijke Participatiewet-ambities. Vooral bij concreet geformuleerd beleid dat is vertaald naar functionele kaders en de bedrijfsvoering.

Beleid omvat de taken, instrumenten en doelgroepen. Bedrijfsvoering gaat over de financiële taakstelling.

Dit vergt maatwerk. Wij ontwikkelen een nieuw perspectief aan de hand van onderstaande aanpak:

 1. Bedrijfsanalyse werkbedrijf
 2. Beleidsanalyse
 3. Stakeholdersanalyse
 4. Scenario-ontwikkeling (bedrijfsvoering en organisatie)
 5. Beleidsaanbevelingen
Enkele opdrachtgevers
Logo MTB Maastricht
Logo Orionis
Deel