Beek

Gemeente Beek: een nieuwe aanpak voor het opstellen van een kadernota Economie

Nederlandse gemeenten kennen op economisch en maatschappelijk vlak veel uitdagingen. Denk aan een grillige economie, inflatie, personeelstekorten, grond(stof)schaarste, netcongestie en klimaatopgaven. Deze uitdagingen raken inwoners en lokale ondernemers. Voor gemeenten vragen deze uitdaging om vernieuwend economisch beleid. Integrale samenhang tussen domeinen én oplossingen vinden met partijen in de regio is cruciaal. De gemeente Beek heeft KplusV gevraagd om haar nieuwe kadernota Economie mede vorm te geven. Hiermee wordt de koers van het economisch beleid voor de komende jaren bepaald.

De gemeente Beek is voornemens om meer opgavegericht te gaan werken en oog te houden voor de brede welvaart. Het begrip brede welvaart is bij uitstek een regionale aangelegenheid, omdat voor veel mensen werken, prettig wonen, sociaal contact onderhouden en recreëren vaak dichtbij huis plaatsvindt, en beïnvloed wordt door vele factoren.

Data-analyse, onderzoek en een Future Day

Bij het opstellen van nieuw economisch beleid is het belangrijk om een helder beeld te krijgen van de zaken die goed gaan en de opgaven waar een gemeente voor staat. Als basis voor de kadernota van Beek hebben we een uitgebreide data-analyse uitgevoerd om de economie van de gemeente in kaart te brengen. Dit heeft geresulteerd in heldere en overzichtelijke grafieken. Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met ambtenaren van de verschillende domeinen binnen de gemeente, om zo ook uitdagingen op te halen die niet uit cijfers of documenten blijken.

De gemeente Beek nam ons mee op een (elektrische) rondrit langs de belangrijkste economische drijvers binnen de gemeente, zoals vliegveld Maastricht-Aachen Airport, winkelcentrum Makado en de lokale bedrijventerreinen. Nadat er een goed beeld was gevormd van de sterke punten binnen de regionale economie en de opgaven waar de gemeente voor staat, organiseerden we een Future Day. Op deze dag zijn lokale stakeholders en ambtenaren met elkaar in gesprek gegaan over de ambities voor de gemeente. De opbrengsten van zo’n Future Day helpen ons – als externe adviseurs – om de lokale visie en inbreng te borgen in het nieuw te vormen beleid.

Prikkelend economisch beleid dat ook andere domeinen inspireert

Een kadernota moet richting geven aan het economisch beleid, maar het mag wel prikkelend zijn en er mag 'gedroomd' worden. De kadernota bevat ambitieuze doelen, maar is tegelijkertijd ook een reële afspiegeling van de huidige regionale economie. Werken aan brede welvaart binnen gemeentebeleid kan alleen als er vanuit meerdere domeinen input geleverd wordt voor het economisch beleid. Denk daarbij aan domeinen als arbeidsmarkt, ruimte en wonen. Deze zijn niet direct belegd binnen de afdeling Economie van de gemeente Beek, maar hebben wel veel raakvlakken met het nieuw te vormen economische beleid.  

Gedragen kadernota Economie

Voor de komende jaren beschikt de gemeente Beek over een kader dat richting gaat geven aan het economisch beleid. Tijdens het proces hebben we erop toegezien dat medewerkers van de gemeente en lokale belanghebbenden ruimschoots de gelegenheid kregen om hun inbreng te leveren. Zij zijn immers het meest vertrouwd met de regio. In de nota zijn vijf ambities opgenomen. Onder deze ambities zijn actielijnen geformuleerd die helpen bij het verwezenlijken van deze ambities. Deze actielijnen worden vervolgens uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma.

De vijf ambities zijn als volgt geformuleerd:

  1. Het optimaliseren van de balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
  2. Het bevorderen van Beek als een aantrekkelijke en competitieve gemeente om te wonen, werken en leven
  3. Het versterken van de economische structuur
  4. Het begeleiden van cruciale transities binnen het bedrijfsleven
  5. Het toekomstbestendig maken van de economische drijvers.
Jan Julian 1 Vierkant
Jan Julian Peters Sengers

Adviseur

Deel