Istock 1387251560

Roadmap Brainport draagt bij aan toekomstbestendige regio

Het resultaat: De ‘Strategische roadmap hightech toelevernetwerk’ legt de basis voor een toekomstbestendige toeleverketen in de hightech maakindustrie in Zuid-Nederland en biedt een integrale blik op de ontwikkeling van een regio.

Opdrachtgever: De provincie Noord-Brabant, samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Brainport Industries.

Onze rol: We deden het vooronderzoek en waren regisseur van het groepsproces voor de ontwikkeling van de roadmap. Daarin zijn ontwikkelingen in kaart zijn gebracht, kansen geïdentificeerd met de acties die daarvoor nodig zijn. De prioriteiten zijn gesteld en er is bepaald wie de acties gaat uitvoeren.

De wereld is flink veranderd in tien jaar tijd. Globalisering en digitalisering zetten door. De oorlog in Oekraïne, de coronapandemie, de grondstoffencrisis en cybercriminaliteit zorgen voor disrupties van internationale productienetwerken. De sector stelde zichzelf daarom de vraag: zijn de uitdagingen van toen nog wel de uitdagingen van nu? Wat moet anders en wat kan beter? Hoog tijd dus om opnieuw na te gaan hoe de sector zich de komende tien jaar wil, kan en moet ontwikkelen. Vanuit KplusV waren we samen met Dialogic verantwoordelijk voor het bedenken en faciliteren, verbinden en onderzoeken en het managen van dit proces.

Brainport Industries is een samenwerking van toeleverende bedrijven in de hightech maakindustrie. Tien jaar na de start telt Brainport Industries zo’n 120 leden. Deze industrie is enorm gegroeid, zowel in omvang als in professionaliteit. De brede samenwerking tussen maakbedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden heeft daaraan bijgedragen.

Roadmap verbindt regionale maatschappelijke transities

De vraag aan ons team was: Wat zijn de belangrijkste uitdagingen van het hightech toelevernetwerk voor de toekomst? Hoe zorgen we dat de regio toekomstbestendig is en optimaal profiteert van ontwikkelingen in de hightech? Samen met de provincie, de BOM, Brainport Industries en de 120 leden brachten we de grote uitdagingen goed in kaart. We bespraken hoe de partijen samen kunnen zorgen voor een robuuste maakindustrie met positieve impact op de werkgelegenheid en de regio. En we keken naar welke onderwerpen de aandacht de komende tien jaar moet gaan.

Daarvoor deden we deskresearch, voerden we een survey uit en een serie gesprekken en organiseerden we ‘Future Days’. Heldere analyses leidden tot heldere strategieën en handvatten voor concrete acties. Zo ontstond een ambitieuze, maar realistische roadmap, met logische en haalbare stappen: wie doet wat, wanneer en met welk doel.

Vijf thema’s, vijf ambities

De roadmap identificeert en prioriteert vijf thema’s met bijbehorende ambities:

  1. Samenwerking in internationale productienetwerken – Een gezamenlijke markt- en internationaliseringsstrategie die duurzame groei faciliteert in een gezonde samenwerking tussen klant en leverancier.
  2. Maatschappelijke transities en duurzaamheid – Een energiezuinig en circulair toelevernetwerk met zichtbare maatschappelijke waarde en daarmee een aantrekkelijke werkgever.
  3. Digitalisering en productietechnologie – Van blinde keten naar transparant, flexibel en zelf-organiserend toelevernetwerk met excellente productie.
  4. Human capital – Duurzame groei door hogere arbeidsproductiviteit en voldoende gekwalificeerde medewerkers die een leven lang ontwikkelen en meebewegen met innovaties in het hightech toelevernetwerk.
  5. Toegankelijkheid van groei- en werkkapitaal – Toegankelijk en flexibel kapitaal voor het hightech toelevernetwerk om groei en innovatie te faciliteren.
Innovatieve, internationaal concurrerende en duurzame regio

De roadmap heeft niet uitsluitend een economische insteek. Er is ook een link met maatschappelijke vraagstukken. Zo blijft het toelevernetwerk in de hightech maakindustrie in Zuid-Nederland ook in de (nabije) toekomst innovatief, internationaal concurrerend, duurzaam en maatschappelijk relevant. We zijn trots dat we daaraan hebben bijgedragen.

Download de strategische roadmap
Deel