Istock 1138590876

Nationaal Human Capital Fonds essentieel voor een Leven Lang Ontwikkelen

Resultaat: Versterkte structuur voor regionale talentfondsen, ook met structurele middelen

Opdrachtgevers: Provincie Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant

Onze rol: Ondersteunen van het proces om te komen tot HC-NL

We staan voor enorme maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, zorg, circulariteit en digitalisering. Werknemers moeten andere vaardigheden leren, mogelijk van sector wisselen en zich continu ontwikkelen, om aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is nodig voor een wend- en weerbare beroepsbevolking. Om LLO te ondersteunen werkt de kopgroep, bestaande uit de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en een vertegenwoordiging van de gemeenten via de VNG ondersteund door KplusV, aan regionale fondsvorming voor scholing, ontwikkeling en begeleiding van de beroepsbevolking. Dit zorgt voor een toename van de arbeidsproductiviteit en innovatie.

Waarom een nationaal Human Capital Fonds?

De kopgroep wil de regionale fondsvorming faciliteren vanuit een landelijke structuur: het Human Capital Fonds - Nederland (HC-NL). Deze structuur voegt toe aan de huidige infrastructuur dat (structurele) financiering wordt 'ontsnipperd en ontschot' en scholingsaanbod op regionaal niveau in de vorm van subsidies of leningen beschikbaar is voor individuen. De focus van HC-NL ligt op het her-, bij- en omscholen van 400.000 individuen, waarbij de skills en leercultuur in groene en digitale transities wordt versterkt. Dit is nodig, want als talent beter wordt ingezet, nemen onze arbeidsproductiviteit en innovatie toe. Dit zorgt voor meer verdienvermogen van de Nederlandse economie en brede welvaart.

Wat is er nodig om regionale talentfondsen te versterken?

  • Toekomstbestendige infrastructuur: zowel landelijk als regionaal ontbreekt het nog aan de juiste infrastructuur om LLO te stimuleren en uit te voeren. In diverse regio's bestaan fondsen en initiatieven, maar ook deze zijn nog in ontwikkeling of niet structureel gefinancierd. Ook zijn er regio's waar nog geen fondsen zijn.
  • Vraaggestuurd LLO-aanbod: er is al wel voldoende scholingsaanbod aan LLO, maar dit aanbod is nog onvoldoende vraaggestuurd. Noodzakelijk is dat werkgevers en opleiders de scholingsbehoeften beter met elkaar afstemmen.
  • Ontsnipperen en ontschotten financieringsmogelijkheden: er is een enorme veelheid en diversiteit aan financieringsopties voor de bekostiging van LLO, maar erg versnipperd en niet structureel van aard. De zzp'er, werknemer, werkzoekende en werkgever moeten hier veelal zelf de weg in vinden. Bovendien is LLO grotendeels sectoraal georganiseerd, wat het bewegen tussen sectoren bemoeilijkt. Het is cruciaal dat die drempels worden weggenomen, instrumenten voor individuen makkelijk voorhanden en vindbaar zijn, en de motivatie en urgentie gevoeld wordt, waardoor het individu in beweging komt.

Regionale kracht landelijk ondersteunen

De primaire doelgroep van HC-NL is het individu. Dit is zowel de werkende (zelfstandige) als de niet-werkende beroepsbevolking in Nederland. HC-NL verstrekt financiering aan regionale scholingsfondsen. Op regionaal niveau kan een specifieke couleur locale gekozen worden in beroepen en vaardigheden waar een regionaal fonds zich op richt. De meerwaarde van HC-NL is om datgene wat regionaal effectief is, landelijk te ondersteunen en versterken. Dat doet HC-NL door:

  • Collectieve activiteiten: HC-NL trekt op collectief niveau middelen aan (vanuit het Rijk, fondsen en bijvoorbeeld Europa), realiseert de verbinding met andere (Nationaal Groeifonds) initiatieven zoals LLO Katalysator en Katapult, zorgt voor kennisdeling en is landelijk communicatiepunt (programmering ministeries en stakeholder coƶrdinatie) voor de regionale fondsen.
  • Ondersteuning naar individuele regionale fondsen: kennisdeling van en naar regio's ten behoeve van opzet en uitvoering van de fondsen.

Vanuit KplusV ondersteunen we de ontwikkeling van HC-NL. Daarnaast werken we aan de regionale LLO structuur via de ontwikkeling van initiatieven, zoals Stichting Scholingsfonds Brabant Leert en een regionaal Talentfonds in de regio Utrecht, Limburg Leert, de verkenning van een regionaal talentfonds in Noord-Holland en Flevoland en het onderzoek naar Circulaire Skills. Ben je nieuwsgierig en wil je meer informatie, of heb je goede ideeƫn om HC-NL verder vorm te geven? Neem dan contact op met Martijn Sickenga.

Martijn Sickenga Vierkant 1
Martijn Sickenga

Adviseur

Deel