Vernieuw De Vernieuwing V2

Essay Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

4 februari 2022

KplusV, Nieuwbeeld en E&E advies vertegenwoordigen tezamen adviesbureaus met een omvangrijke en gespreide adviespraktijk op het terrein van innovatie en economie. In de praktijk zien we veel zaken op regionaal niveau goed gaan. Tegelijkertijd signaleren we een aantal tekortkomingen in het ecosysteem. Bijvoorbeeld dat het opschalen van initiatieven die kansrijk zijn en bovendien (inter)nationale potentie hebben, moeizaam verloopt.

In gesprek met de directie Ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken en klimaat is dit vraagstuk met de achterliggende oorzaken verkend. In het verlengde hiervan kregen we de opdracht om de waarnemingen, de diagnose daarachter en de oplossingsrichtingen op te schrijven in een essay. Dit essay richt zich tot de beleidsmakers van de directie Ondernemerschap, of breder: het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie.

Gehanteerde aanpak
  1. Verzamelen ervaringen en waarnemingen; via cases uit het brede domein innovatie en ondernemerschap puttend uit de uitgebreide referentiebibliotheek van onze kantoren.

  2. Diagnose; interviews met personen op sleutelfuncties; wat gaat er schuil achter de waarnemingen uit de praktijk, duiden van de mechanismen.

  3. Toekomstperspectief visievorming; schetsen van het handelingsperspectief; hoe kan toekomstig beleid effectief zijn in het laden van regionale ecosystemen die effectief zijn in het opwerken van regionale casuïstiek tot cases van internationale betekenis?
Impact op nieuw beleid landelijk en regionaal

We hebben vanuit onze onafhankelijke positie in het veld een essay geschreven dat relevant is in de discussie over de toekomst van het beleid op het gebied van ondernemerschap en innovatie. Het essay is onder de titel 'Vernieuw de vernieuwing' openbaar gepubliceerd en beschikbaar gemaakt voor beleidsmakers op landelijk en regionaal niveau. Het is gepresenteerd aan het Nederlandse ecosysteem rondom innovatie en economie tijdens een van de lunchlezingen van het ministerie van Economische Zaken.

Als vervolg daarop zijn we betrokken bij de aanscherping van de One Single Hub regeling, die is aangepast op de bevindingen en aanbevelingen van het essay. Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap heeft ons betrokken bij haar vraagstuk rondom versterking van de dienstverlening aan het mkb. Dit resulteert in een samenwerkingsagenda. Tot slot is op basis van het essay een Rijk-Regio overleg ontstaan, waarin afstemming plaatsvindt tussen EZK directies van de provincies en het Rijk.

De impact

Het ontwikkelen van het essay 'Vernieuw de vernieuwing' is een eervolle taak die ons de mogelijkheid bood onze jarenlange ervaring in de uitvoering van visie- en strategievorming in de context van regionaal economisch beleid te verwaarden ten gunste van de BV Nederland. Onze opgedane kennis biedt provincie Noord-Brabant toegang tot uitgangspunten voor regionaal economisch beleid, dat perfect aansluit op landelijk beleid en daardoor maximale impact kan hebben. Deze referentie toont tevens de samenwerkingskracht tussen KplusV, Nieuwbeeld en E&E advies aan.

Vernieuw de vernieuwing
Deel