Terug

Beleidsonderzoek Sociaal Domein

Uitvoeringsorganisaties van gemeenten en arbeidsmarktregio's vullen de inrichting van de Wmo en de uitvoering van de P-wet beleidsmatig verschillend in. Onze beleidsonderzoeken en beleidsevaluaties richten zich op een breed scala vraagstukken in het sociaal domein. In het bijzonder op vragen over de inclusieve arbeidsmarkt. Door onze evaluatie krijg je inzicht in hoe het beleid bijdraagt aan een succesvolle samenleving.


Hoe doeltreffend en doelmatig is de uitvoering van ons beleid? In hoeverre staat de menselijke maat voorop? Hoe kunnen we het re-integratiebeleid verbeteren? Hoe kan de arbeidsmarkt inclusiever worden? Welke interventies werken wel en welke niet? En hoe verloopt de samenwerking in de keten?

Onze aanpak

We kijken terug, om vervolgens vooruit te kijken. Onze onderzoekers en adviseurs hebben brede kennis van arbeidsparticipatie, processen met betrekking tot leren werken, arbeidstoeleiding, re-integratie, werk en inkomen, de inzet van loonkostensubsidie en detachering. Ook kennen we de vaak complexe politiek-bestuurlijke context waarin beleid tot stand komt en vertaald wordt naar uitvoering.

In de afgelopen jaren hebben we vele (lerende) evaluaties uitgevoerd voor gemeenten en de rijksoverheid. Wij onderscheiden ons door de combinatie van onderzoekers en inhoudelijke experts in de projectteams, waardoor we je gedegen onderzoek en onderbouwde inzichten bieden.

Onze methodiek voor beleidsevaluatie is schematisch zichtbaar in ons evaluatiecanvas.

Inventariserend en evaluatief onderzoek

Wij hebben ervaring met zowel inventariserend als evaluatief beleidsonderzoek.

Bij de evaluatieve vorm onderzoeken wij de effectiviteit van het gevoerde beleid (ex post) of het nog te voeren beleid (ex ante). In onze onderzoeken worden diverse relevante onderzoeksmethodieken en technieken toegepast. Samen met betrokkenen kijken we of je beoogde doelstellingen of gewenste impact is behaald. Waar kan het beleid worden bijgesteld en wat zijn de consequenties voor alle stakeholders? Op basis hiervan en referentiekennis en -beelden in de Nederlandse praktijk, komen wij tot concrete aanbevelingen en passende aanbevelingen voor de toekomst. Het geheel leggen wij vast is een leesbaar evaluatierapport.

Deel