Istock 1731768424 Soest

Gemeente Soest zet in op volledig circulair en energieneutraal in 2050

Resultaat: Een gedragen actieprogramma dat leidt tot het aanjagen van eigenaarschap op circulariteit, de energietransitie en maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI).

Doel: Medewerkers van de gemeente Soest kunnen op basis van het programma duurzame keuzes maken. Zowel in hun werkzaamheden als ook in hun dagelijkse energie- en materiaal gebruik.

Opdrachtgever: gemeente Soest

Onze rol: Procesmanagement voor het realiseren van een actieprogramma voor circulaire economie en ondersteuningsprogramma voor circulariteit, energie en MVOI.

De gemeente Soest heeft zich in het coalitieprogramma uitgesproken om in 2050 volledig circulair en energieneutraal te zijn. Om deze doelstelling te bereiken, vervlecht de gemeente duurzaam beleid in de gehele organisatie. We zijn gevraagd als procesbegeleider voor het opstellen van een gedragen actieprogramma voor eigenaarschap op circulariteit, de energietransitie en maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI). We zetten een integrale aanpak in, waarbij de strategie ervoor zorgt dat de drie opgaven elkaar versterken.

Van moeten naar willen

We gebruiken hiervoor onze driestappen aanpak voor een duurzame bedrijfsvoering: de nulmeting (wat is er?), de kansenkaart (wat past bij de organisatie?) en het actieprogramma (welke route?). Daarbij leggen we de focus op intrinsieke motivatie, van moeten naar willen, en de inbedding in beleid, organisatie, cultuur, uitvoering en sturing.

Soestainable Challenge

We hebben onder andere werkateliers met medewerkers uit diverse teams georganiseerd om te komen tot de bouwstenen van het programma. Om bewustwording te vergroten en duurzaam gedrag te stimuleren, hebben we de Soestainable Challenge bedacht. Met deze challenge dagen we medewerkers onder andere uit om twee weken afvalvrij en energieneutraal te werken.

Hierdoor komen prikkels in de organisatie naar boven die we weg kunnen nemen, om het volledig circulair en energieneutraal werken mogelijk te maken. De challenge stimuleert concrete veranderingen zoals onverpakte kantine maaltijden, verminderd verpakkingsmateriaal bij leveringen en flexibele reismogelijkheden voor medewerkers: met mooi weer op de fiets en met slecht weer met het openbaar vervoer. 

Blijvend duurzaam gedrag

Doordat we werken met de positieve energie die er aanwezig is in de organisatie en we eigenaarschap creëren in alle lagen van de organisatie, realiseren we blijvend duurzaam gedrag. Hiermee maken we flinke stappen richting een circulaire en energieneutrale gemeente in 2050.  

Lina 1 Transparant
Lina Penninkhof

Adviseur

Deel