[Thumbnail 2] Kplusv Future Day 20 September In Groningen (1)

Programmamanagement voor een breed gedragen Masterplan Campussen Groningen

In het aardbevingsgebied Groningen en Noord-Drenthe is grote urgentie voor het creëren van structureel regionaal ontwikkelperspectief. Vanuit de zogenoemde Toekomstagenda Groningen worden hiertoe vijf masterplannen ontwikkeld, die als basis dienen voor het laten landen van de toegezegde rijksmiddelen in de komende 30 jaar. Eén van deze masterplannen betreft het Masterplan Campussen Groningen.

Het masterplan legt een solide basis voor integrale versterking van het kennis- en innovatie-ecosysteem van Groningen en Noord-Drenthe op Noord-Nederlandse speerpuntthema’s Energie, Gezondheid en Digitalisering. De partners in het Akkoord van Groningen (provincie, gemeente Groningen, RUG, UMCG, Hanzehogeschool, Alfa College, Noorderpoort en Martini Ziekenhuis), schakelden hiervoor de expertise van KplusV in. Ze vroegen ons om als programmamanager een intensief en interactief multi-stakeholder proces te leiden en te faciliteren.

“Met dit traject zorgen we dat we samen de grote maatschappelijke transities in de regio gaan aanpakken de komende decennia.” 

Geert Kamminga | Programmamanager Akkoord van Groningen

Doelgerichte aanpak met opbouw van vertrouwen en ambitie

Brede regionale ontwikkeling van een vitaal kennis- en innovatiesysteem op meerder thema's vergt dat overheid, ondernemers, onderzoek, onderwijs en initiatieven een gezamenlijke urgentie onderkennen. Van daaruit werken we aan een structurele manier van samenwerken, agendasetting en profilering. Daarvoor moeten partijen en locaties elkaar leren kennen, vertrouwen opbouwen en gezamenlijk een duidelijke ambitie formuleren. Onze aanpak was hierop gericht.

We inventariseerden 30 initiatieven, innovatiehubs, campussen en programma's in heel Groningen en Noord-Drenthe met surveys en verdiepende interviews. Dit resulteerde in een gedeelde SWOT-analyse en inzicht in gedeelde behoeften aan ondersteuning om zich verder te kunnen ontwikkelen en versterken.

Future Day: inzicht in de gezamenlijke ambitie en acties

Future Day is een proces met meerdere bijeenkomsten waar we met stakeholders tot een gezamenlijke ambitie komen en waar de SWOT-analyse en gezamenlijke behoeften worden gevalideerd en aangescherpt. We hebben de opbrengst in een concept masterplan uitgewerkt, wat vervolgens tijdens een tweede bijeenkomst werd getoetst op draagvlak.

“Dit is een van de beste plannen die ik de afgelopen jaren heb gelezen”

Jouke de Vries | Voorzitter CvB van Rijksuniversiteit Groningen

Het resultaat: basis voor een vitale, aantrekkelijke regio

We werken toe naar een door regionale triple helix partners breed gedragen Masterplan Campussen, met een duidelijke strategie, actielijnen voor de komende vijf jaar, organisatie- en financieringsvoorstel en afwegingskader voor (toekomstige) locatieontwikkeling. 

Dit masterplan vormt een hoeksteen voor economische en maatschappelijke ontwikkeling in Groningen en Noord-Drenthe. De regio wordt hiermee een vitale en aantrekkelijke plek om te wonen, leren, werken en ondernemen.

Deel