Terug

Afvalbeleid opstellen en uitvoeren

Veel minder kilo’s restafval en een betere afvalscheiding met kwalitatief zuivere afvalstromen. Dé voorwaarden om te switchen van een lineaire naar een circulaire economie. Dit is de ambitie van het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). Gemeenten hebben een belangrijke rol in de transitie naar meer hergebruik van zuivere afvalstromen. Ketenverantwoordelijkheid is het kernbegrip.


Welk afvalbeleid vragen de VANG doelstellingen van jou als gemeente? Hoe krijg je dit afvalbeleid werkend? Welke onderzoeken en evaluaties heb je hiervoor nodig? Hoe realiseer je dat je 2050 volledig circulair bent en in 2030 al voor de helft? Waar begin je dan? Hoe zorg je voor focus? Wat vraagt het van de verschillende betrokkenen in de keten? Hoe creëer je bewustwording en duurzaam gedrag bij burgers? 

Om een circulaire gemeente te worden, heb je kennis en ervaring nodig. Daar komen wij in beeld. We helpen je de noodzaak en ambitie vast te stellen en te realiseren. Vooral als het om huishoudelijk afval gaat. Wij dragen in diverse opdrachten bij aan het circulair maken van afvalketens met concrete resultaten op de klimaatdoelstellingen. 

Hieronder krijg je een indruk van onze opdrachten. We hebben hiernaast jarenlange ervaring met beleidsadvies, het begeleiden van aanbestedingstrajecten en kostenonderzoeken voor gemeenten, samenwerkingsverbanden, ministeries en Rijkswaterstaat.

Bron en nascheiding

De gemeente Gooi en Vechtstreek heeft ons, na raadsvragen over het invoeren van nascheiding, gevraagd om verschillende raadssessies te organiseren en faciliteren over de voor- en nadelen van bron- en nascheiding. Ook maakten we een kostendoorrekening van de invoering van nascheiding.

Restafval reduceren

We hebben de gemeente Emmen ondersteund bij het invoeren van Diftar, zodat in 2022 direct gestart kon worden. Deze financiële prikkel stimuleert het verminderen van de hoeveelheid restafval. We verzorgden het uitvoeringsplan, de juridische kant en de inbedding in de werkwijze van de gemeente.

Kostenonderzoek nascheiding

Voor het Afvalfonds/Nedvang hebben we de kosten van nascheiding in kaart gebracht. Op basis hiervan is de landelijke vergoedingssystematiek voor PMD aangepast, in een speelveld met verschillende belangen. We hebben het onderzoek samen met Royal HaskoningDHV uitgevoerd.

Handboeken regie op afvalstromen

Voor Rijkswaterstaat hebben we twee handboeken voor beleidsambtenaren van gemeenten opgesteld:

Hiermee borgt RWS de regie op de afvalstromen GFT en Textiel.

"De samenwerking met de onderzoekers van KplusV hebben wij als bijzonder prettig ervaren: deskundig, ervaring in de praktijk, enthousiast, flexibel. Samen hebben we een mooi inzicht en overzicht aan de gemeenteraad kunnen geven als basis voor het nieuwe Afvalbeleidsplan."

Jelly Smink, Secretaris / onderzoeker Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Deel