Istock 1002139866

Succesvol afvalbeleid in Hengelo

Vroegtijdig initiatief betaalt zich uit!

De gemeente Hengelo heeft haar afvalbeleid van de afgelopen tien jaar laten evalueren. Uit ons onderzoek blijkt dat het beleid succesvol is geweest. De keuze voor Diftar in 2010 en de invoering van omgekeerd inzamelen 8 jaar later hebben daar nadrukkelijk aan bijgedragen. Hengelo is er ook in geslaagd om samen met inzamelbedrijf Twente Milieu voortdurend haar inwoners goed te informeren over wat van hen wordt verwacht als het gaat om aanbieden van afvalstromen en wat de resultaten van hun inspanningen zijn. Goed geïnformeerde inwoners zijn een belangrijke succesfactor voor effectiviteit van beleid.

Succesvol afvalbeleid
Gemeente Hengelo
Evaluatie afvalbeleid

De gemeente Hengelo heeft de afgelopen jaren geen formeel en integraal beleidsplan voor afvalstof/ grondstof vastgesteld, maar heeft in 2010 en 2015 wel besloten tot invoering van een gedifferentieerd tarief voor afvalstromen en omgekeerd inzamelen. De resultaten mogen er zijn. In 2020 heeft de gemeente een scheidingspercentage gerealiseerd dat boven de landelijke doelstelling ligt en heeft als een van de weinige stedelijke gemeenten in Nederland de hoeveelheid restafval gereduceerd tot onder de 100 kg per inwoner. Op alle onderdelen scoort de gemeente beter dan het gemiddelde van de gemeenten met meer dan 30 % hoogbouw. Ook is de gemeente erin geslaagd om de kosten van afvalbeheer voor de burger in de loop der jaren te laten dalen.

Kwaliteit

In het onderzoek wordt expliciet ingegaan op de kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen. Sinds het landelijk VANG-beleid ligt het accent op de kwantitatieve doelen: scheidingspercentages en de hoeveelheid restafval per inwoner. Maar het gaat in essentie om, wat het Landelijk afvalstoffenplan noemt: de instandhouding en verbetering van de milieukwaliteit en daarmee een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. Het gaat om het daadwerkelijk realiseren van hergebruik van afvalstromen/grondstofstromen. De kwaliteit van de afvalstromen bevordert hergebruik, niet de kwantiteit. Ander onderzoek van ons voor Nijmegen heeft aangetoond dat klinkende kwantitatieve resultaten niet garant staan voor goede resultaten op het vlak van kwaliteit en hergebruik. Ook in Hengelo is dit een zorgpunt.

Informatie

De gemeente is goed op weg en zal ook de kwantitatieve ambities in de toekomst kunnen waarmaken. De uitdagingen liggen op het vlak van kwaliteit. Gelet op de omstandigheden in de regio is verdere verbetering alleen mogelijk door bronscheiding verder te optimaliseren en het flankerend beleid te intensiveren. Inwoners moeten klip en klaar weten wat er van hen wordt verwacht en het is belangrijk dat burgers de resultaten van hun inspanningen ook zien, ervaren en beloond zien. Daarin is Hengelo samen met Twente Milieu al geslaagd en gaat zij voort op die weg. De gemeente monitort de resultaten van het afvalbeleid aan de hand van indicatoren, ook op wijkniveau, en heeft inzicht in hoe inwoners de uitvoering van het afvalbeleid en de dienstverlening ervaren.

De rol van de raad

De gemeenteraad stelt de kaders en controleert de uitvoering en resultaten van het beleid. Hengelo slaagt erin de raad goed aangesloten te houden door regelmatig informatie te verstrekken over resultaten en uitvoeringsvraagstukken. Bij afvalbeheer gaat het om duurzaamheidsdoelen, kosten en dienstverlening aan de burger. Alle drie onderwerpen staan volop in de politieke belangstelling. De raad zit dan ook op het vinkentouw.

Henry 1 Vierkant
Henry Potman

Adviseur

Deel