Terug

Human Capital

De spanning op de arbeidsmarkt is historisch hoog. Het tekort in sectoren als techniek en zorg blijft onverminderd groot, nu en in de toekomst. Toch blijft een deel van het potentieel in de arbeidsmarkt onbenut; er staan nog steeds mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt verandert structureel en veel medewerkers en werkgevers krijgen hiermee te maken. Bestuurders voelen de noodzaak om de vraagstukken in de arbeidsmarkt aan te pakken. Zonder voldoende en gekwalificeerd personeel worden ambitieuze en dringende doelstellingen rondom klimaat, energietransitie, mobiliteit, zorg en wonen immers niet behaald.

Het is essentieel om krachten te bundelen en samenwerkingen uit te breiden en te verstevigen. Tussen bedrijven en onderwijs, economisch en sociaal domein en lokale overheden in een regio of sector. 


Wat is er nodig?

Een gezamenlijke strategie voor het benutten van het aanwezige talentpotentieel en het aantrekken en behouden van talent, voor alle publieke en private partners in het ecosysteem. Wij helpen (regionale) overheden, branches en samenwerkingsverbanden om de regionale arbeidsmarkt te versterken met een gerichte aanpak. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt, die bijdraagt aan de maatschappelijke transities.

Onze aanpak

We starten met een analyse van de arbeidsmarkt waarbij we de doelgroepen studenten, werkenden en werkzoekenden meenemen. Het doel: een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen!

Vervolgens analyseren we welke kennis, vaardigheden en doelgroepen nodig zijn om de regionale ambities te bereiken. Welk talent heb je in de toekomst nodig, wat is al aanwezig in de regio en wat kom je tekort aan kwantiteit en kwaliteit? We gaan op zoek naar vitale coalities in de triple helix. Welke bedrijven, kennisinstellingen en overheden willen meewerken en samenwerken? Denk hierbij specifiek aan mkb-werkgevers. We formuleren een meerjarige programmatische aanpak met structuur, concrete doelen en verantwoordelijkheid voor uitvoering.

We maken rijksmiddelen inzichtelijk en mogelijk om budgetten samen te brengen. Ten slotte zorgen we voor commitment voor de geformuleerde ambities in de agenda en stellen we programmalijnen op met bijbehorende doelstellingen. Het resultaat: een document dat alle regionale stakeholders bij elkaar brengt.

We kunnen je helpen met:

  1. Het ontwikkelen van concrete human capital agenda's
  2. Het realiseren van publiek-private arbeidsmarktprojecten, als kwartiermaker of projectleider.
Human Capital Agenda

Wij helpen je bij het formuleren van een Human Capital Agenda, waarin ambities, programmalijnen, doelstellingen en aanpak beschreven zijn om te investeren in zittend en toekomstig talent. Dit kunnen we onder meer oppakken vanuit de rol van kwartiermaker. Wij hebben veel ervaring en expertise in het bouwen van consortia en weten de weg om cofinanciering van projecten te realiseren.

Projectleider/kwartiermaker

Wij worden regelmatig gevraagd voor het opzetten en begeleiden van publiek-private samenwerkingsprojecten tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, als kwartiermaker of projectleider. Wij spreken de taal van ondernemers en onderwijs en zorgen voor verbinding. Wij helpen je met het realiseren van commitment en draagvlak en jagen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio aan.

Talent aantrekken en behouden voor de regio

Voldoende en gekwalificeerde talenten dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in een regio of gemeente, waarbij talenten en organisaties zich binden aan de regio en het regionale en lokale mkb volwaardig meedoen. Waar moeten gemeenten en regio’s op sturen om (internationale) talenten naar de regio te halen of te behouden? Hoe realiseer je een onderscheidend en concurrerend vestigingsklimaat, niet alleen voor bedrijven maar ook voor talent zelf?  Met een talentverkenning ondersteunen wij gemeenten en regio’s met het in kaart brengen van de benodigde kennis en mensen voor de gewenste transities en innovaties. Middels onze onderscheidende aanpak en het aanbieden van adviezen helpen wij om een aantrekkelijke regio te zijn en talent aan te trekken en te behouden.

 

Talentverkenning

Voldoende en gekwalificeerde talenten dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in een regio of gemeente, waarbij talenten en organisaties zich binden aan de regio en het regionale en lokale mkb volwaardig meedoen. Waar moeten gemeenten en regio’s op sturen om (internationale) talenten naar de regio te halen of te behouden? Hoe realiseer je een onderscheidend en concurrerend vestigingsklimaat, niet alleen voor bedrijven maar ook voor talent zelf?  Met een talentverkenning ondersteunen wij gemeenten en regio’s met het in kaart brengen van de benodigde kennis en mensen voor de gewenste transities en innovaties. Middels onze onderscheidende aanpak en het aanbieden van adviezen helpen wij om een aantrekkelijke regio te zijn en talent aan te trekken en te behouden.

De output is een rapportage waarin conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de talentprofielen, vestigingsfactoren en onderscheidende waarde van de regio worden benoemd. Deze dienen als input voor de uitvoering: de keuzes die worden gemaakt aangaande de investeringsstrategie en de aanpak voor city-/regiomarketing.

 

Strategie voor het aantrekken en behouden van (internationaal) talent

Wij helpen gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen van een strategie rond het aantrekken en behouden van talent. Regio's hebben behoefte aan een strategische kapstok om de verschillende initiatieven en plannen aan elkaar te verbinden. Daarom helpen wij met een gezamenlijke visie op het vraagstuk en het verbinden van projecten en programma's. Daarnaast geven wij advies over de benodigde vervolgstappen om verbinding en versnelling te geven aan het beleid rondom het behouden en aantrekken van talent. Het resultaat is een rapport waarin de belangrijkste conclusies, aanbevelingen en vervolgstappen worden toegelicht.

Kwartiermaker Human Capital Agenda | Provincie Gelderland

Talent met de juiste kennis en kunde is essentieel om maatschappelijke opgaven en de Gelderse omgevingsvisie te realiseren. Om nu en in de toekomst voldoende en goed gekwalificeerd personeel beschikbaar te hebben, bundelen De Groene Metropoolregio, The Economic Board Arnhem-Nijmegen en Provincie Gelderland hun krachten voor een gezamenlijke Human Capital Agenda. Zij gaan een visie presenteren met bestuurlijk en uitvoerend draagvlak en met aansluiting van partijen vanuit de triple helix. Naast geformuleerde doelen willen zij ook financiële middelen realiseren.

Wij geven als kwartiermaker de gewenste samenwerking in de regio vorm. We halen behoeften op bij werkgevers en onderwijsinstellingen, creëren bestuurlijk en uitvoerend draagvlak en vormen coalities van partijen in het onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Kwartiermaker Digicampus | InnovationQuarter

In opdracht van InnovationQuarter richten we in het kader van de Human Capital Agenda Zuid-Holland een DigiCampus op.

Werknemers in de GWW-sector (Grond-, Weg-, Waterbouw) doen daar kennis en vaardigheden op het gebied van digitaliseren op. Voordat dit kan, moet de Digicampus ontwikkeld worden met commitment van verschillende stakeholders.

Als kwartiermaker schrijven wij een deelakkoord met de behoefte van werkgevers en mogelijkheden om daar invulling aan te geven. We  ontwikkelen een duidelijke positionering voor de DigiCampus en we schrijven de businesscase.

Ook creëren we (bestuurlijk) draagvlak bij gemeenten en aannemers, wat leidt tot een belangrijk deel van de totale financieringsvraag. 

Deel