Terug

Beleid circulaire economie

Als gemeenten speel je een belangrijke rol in het bevorderen van de circulaire economie. Je hebt direct invloed op de transitie via eigen (inkoop)opdrachten en bedrijfsvoering. Ook kun je bedrijven, maatschappelijke organisaties, inwoners en kennisinstellingen stimuleren om circulair te handelen. Dit kan door middel van subsidies en vergunningen, kennisontwikkeling en -deling, aansluiten van hubs en netwerken en meer. Dit vraagt actie van meerdere gemeentelijke taakvelden.

Wij ondersteunen je om impactmogelijkheden inzichtelijk te maken, te concretiseren en te prioriteren. Dit doen we in gezamenlijkheid met medewerkers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven en kennisinstellingen. Zodat het een beleidsstuk en uitvoeringsprogramma wordt dat past binnen de context van je gemeente en regio. Waar nodig, ondersteunen we bij het creëren van bestuurlijk draagvlak.


Waar begin ik om mijn gemeente circulair te krijgen? Wat is er nodig om de doelstellingen uit het coalitieakkoord te bereiken? En hoe zet ik dit om naar de praktijk? Welke rollen hebben gemeenten en marktpartijen om kennis toe te voegen en processen te begeleiden? Hoe betrekken we externe stakeholders bij het opstellen van circulair beleid?

1. Onderzoeken wat er al is

We halen op wat de stand van zaken is op het gebied van circulaire economie in je gemeente en regio. We identificeren belangrijk stakeholders, kansen en belemmeringen en mogelijke impactgebieden. 

Resultaat:

We weten waar de gemeente staat op gebied van circulariteit, welke stakeholders willen en kunnen bijdragen en waar je op in kan zetten om de transitie te versnellen.

Onderdelen:
We doen dit onder andere door:

 • Stakeholderanalyse
 • Interviews met interne en externe stakeholders
 • Documentenanalyse
 • Impactanalyse
 • Interne enquête
 • Presentatie uitkomsten voor gedeeld beeld
2. Bepalen wat past binnen de gemeente

In de tweede stap gaan we gezamenlijk met de stakeholders aan de slag om te bepalen op welke impactgebieden je gemeente zich gaat focussen. We faciliteren het proces om tot gezamenlijke ambities en mogelijke handelingen en maatregelen te komen die leiden tot structurele inbedding van circulaire economie. Samen wordt bepaald wat kan blijven zoals het is, wat redelijk makkelijk verbeterd kan worden en wat moet veranderen voor structurele incorporatie van circulaire economie.

Resultaat:

We hebben samen bepaald op welke impactgebieden je je gaat focussen. Samen met betrokken stakeholders stellen we ambities, doelen en actielijnen per impactgebied op. 

Onderdelen:

 • Werk- en inspiratiesessies
 • Huidige projecten als casus gebruiken
 • Verdiepende interviews
3. Opstellen beleid met uitvoeringsprogramma

Samen geven we concreet handen en voeten aan je ambities, doelen en actielijnen. We toetsen activiteiten bij de betrokken afdelingen en bepalen welke middelen en inzet ervoor nodig is om deze uit te voeren. We zorgen dat circulaire economie geborgd wordt binnen de organisatie.

Resultaat:

We hebben door het bestuur vastgesteld beleid en uitvoeringsprogramma met concrete activiteiten met verantwoordelijke(n). Het budget is vastgesteld. Stakeholders zijn gecommitteerd om hier uitvoering aan te geven.

Onderdelen:

 • Werksessies
 • Presentaties en gesprekken
 • Uitwerking beleid en uitvoeringsprogramma
Deel