Terug

Beleid circulaire economie

Een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de realisatie van een 100% circulaire economie in 2050. Helder beleid voor circulaire economie maakt duidelijk wat de gemeente zelf kan doen en wat de omgeving kan doen.

Dat heldere beleid zet je neer door circulariteit integraal te benaderen. Op domeinen en thema’s zoals afval- & grondstoffen, inkoop, bouw, vastgoed, infra en gemeentelijke organisatie. Vanuit een duidelijk vertrekpunt werken we naar een circulair beleidsplan én de uitvoeringsagenda voor jouw gemeente. 


Mijn gemeente circulair, welke stappen moet ik zetten? Wat is er nodig om de doelstellingen uit het coalitieakkoord te bereiken? En hoe zet ik dit om naar de praktijk? Welke rollen hebben gemeenten en marktpartijen om kennis toe te voegen en processen te begeleiden? En hoe voorkomen we greenwashing? 

Mijn gemeente circulair: welke stappen moet ik zetten?
1. Verkennen thema circulaire economie

Het proces naar beleid voor circulaire economie begint met een verkenning waarbij we bondig en scherp de landelijke ambitie op circulaire economie en de gemeentelijke uitdagingen in kaart brengen. 

Resultaat:
De gemeente weet waar zij staat op circulaire economie en hoe de samenhang is met andere programma's. Belangrijkste uitdagingen voor de gemeente zijn zichtbaar. 

Onderdelen:
We doen dit onder andere door:

  • Gebieds- en stakeholderanalyse
  • Grondstofstromen en speelveld in beeld
  • Een bondige notitie van de stand van zaken

Dit geeft een goed overzicht waar de gemeente staat en waar de uitdagingen liggen. Ook kijken we vooruit naar de nog af te leggen route naar een breed gedragen beleidsstuk circulaire economie.

2. Kansen en richtingen in beeld brengen

We organiseren inspiratiebijeenkomsten met diverse interne stakeholders binnen de gemeente op de thema's afval- & grondstoffen, inkoop, bouw, vastgoed, infra, gemeentelijke organisatie, MKB, financieren, gedrag & communicatie.

Resultaat:
Een duidelijk beeld van hoe de gemeente in de wedstrijd staat, welke kansen er liggen op het terrein van circulaire economie en hoe deze passen in de context.

Onderdelen:
Tijdens de bijeenkomsten presenteren we een richtinggevend idee voor het beleidsstuk. Daarmee gaan we met de interne stakeholders in gesprek om dit verder aan te scherpen aan de wensen en behoeften.

Daarna betrekken we ook externe stakeholders, zoals bewoners en het lokale bedrijfsleven. We gaan bijvoorbeeld in dialoog met de lokale ondernemersverenigingen en organiseren bewonersavonden om ook hen een stem te geven.

3. Uitvoeringsprogramma en implementatie

De samenvatting van de bevindingen uit fase 1 en 2 vormen de basis voor het uitvoeringsprogramma, dat zich zowel op lange, middellange als korte termijn richt en rekening houdt met de rol van diverse actoren.

Resultaat:
Een uitvoeringsprogramma op drie onderdelen:

  1. politieke verankering lange termijn doelstelling;
  2. beleidsprogrammering middellange termijn;
  3. activiteitenkalender korte termijn.

Onderdelen:
We maken een uitvoeringsprogramma met een verdeling van de programmapunten, met onderscheid tussen:

  • eigen werkzaamheden (cirkel van controle);
  • beleid en regelgeving om te sturen en verplichten (cirkel van invloed);
  • initiëren en aanjagen bij derden (cirkel van betrokkenheid).

 

Van analyse en afstemming naar echte actie

Na vaststelling helpen we de gemeente met een aanpak hoe acties in de uitvoeringsagenda ook echt geïmplementeerd en gemonitord kunnen worden.

Ter afronding van het proces wordt het beleid en de activiteitenkalender gepresenteerd aan het college van B&W en vervolgens in de gemeenteraad.

Deel