Terug

Visie- en strategieontwikkeling

Ontwikkelingen in de energietransitie gaan snel. Het speelveld verandert bovendien steeds. Wij adviseren bij strategische vraagstukken over de energietransitie. Wij hebben expertise in uiteenlopende vraagstukken, zoals de rol van hernieuwbaar gas in het energiesysteem, slimmer benutten van netcapaciteit en het verbinden van de energietransitie aan economische structuurversterking. We helpen bij het bepalen van de strategische koers en ambities, de positionering in relevante netwerken en de vertaalslag van ambities naar concrete uitvoering.


Hoe kan ik effectief inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de energietransitie? Is mijn idee om de energietransitie te versnellen haalbaar? Hoe verhouden de maatschappelijke en financiële kosten en baten zich tot elkaar? Hoe kunnen we de samenwerking met inwoners en bedrijven versterken en tastbare resultaten realiseren?

Uitvoeren haalbaarheidsstudies

We brengen de haalbaarheid van plannen en projectinitiatieven in beeld, zodat besluitvormingstrajecten versnellen. Vanuit een brede blik en met oog voor financiële en maatschappelijke kosten en baten. Als het nodig is doen we ook concrete aanbevelingen om de haalbaarheid van plannen en projectinitiatieven te vergroten.

Het bevorderen van Publiek-Private Samenwerking

Wij geven Publiek-Private Samenwerking in de energietransitie vorm en versterken deze. Ons specialisme is het bouwen en onderhouden van vitale coalities waarin overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en inwoners samen werken aan de energietransitie. Dit doen we op lokaal niveau in wijken, buurten, dorpen of bedrijventerreinen, gemeente breed en in regionaal verband.

Haalbaarheidsonderzoek verwaarding biogas

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Garmerwolde van het Waterschap Noorderzijlvest wordt rioolslib omgezet in biogas. Een warmtekrachtkoppeling zet het het biogas om in elektriciteit en warmte. De warmtekrachtkoppeling is over enkele jaren technisch afgeschreven. Waterschap Noorderzijlvest vroeg ons de haalbaarheid van de verschillende opties om biogas te verwaarden, inzichtelijk te maken. We keken per optie naar de technische, financiële, juridische en organisatorische haalbaarheid en de maatschappelijke impact. Ook hebben we op basis van een Multi Criteria Analyse inzichtelijk gemaakt hoe het biogas in de toekomst het beste kan worden verwaard.

Samenwerkingsplatform Groningen CO2-neutraal

Samen met de gemeente Groningen hebben we het samenwerkingsplatform Groningen CO2-neutraal opgericht. Hierin realiseerden ruim 40 partijen (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven, bewonersinitiatieven, etc.) samen de doelstellingen uit de Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035. In de samenwerking zijn nieuwe projecten en instrumenten ontwikkeld, is kennis gedeeld en gezamenlijk gecommuniceerd en geparticipeerd. Onder de naam Groningen Werkt Slim is dit publiek-private samenwerkingsverband verder opgeschaald.

Deel