Istock 1320159320

Ligt de verduurzaming van de textielketen op koers?

3 januari 2024

Weet je nog dat velen van ons hun kledingkast ging opruimen in de Covid-19 lockdown in 2020? Hierdoor ontstond het beeld dat er meer textiel ingezameld zou zijn dit jaar. Het tegendeel bleek waar: er werd bijna 30% minder textiel verkocht en 20% minder ingezameld. Hoe staat het nu met de verduurzaming van de textielketen? Laten we hier dieper induiken.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voeren wij in samenwerking met Royal Haskoning DHV jaarlijks een monitor over de textielketen. Met als doel, het monitoren van de doelstellingen uit het Beleidsprogramma Circulair Textiel. De nulmeting vond plaats in 2018 en er zijn metingen gedaan over 2020 en 2021. In dit artikel gaan we in op de resultaten over 2021.

Het tempo ligt te laag 

De textielbranche is op weg naar verduurzaming, maar het tempo van de veranderingen ligt niet op koers om de gestelde doelen te behalen. Het aandeel gerecycled en duurzaam materiaal in textielproducten stijgt, maar blijft achter bij de verwachtingen. Het aandeel recyclaat in textielproducten en het percentage afgedankt textiel dat wordt gerecycled of hergebruikt, blijven ver achter op de lineaire groei richting 2030. In onderstaande afbeelding zijn de resultaten de monitor van 2021 in te zien. Hierin is de trend van 2018, 2020 en 2021 te zien over de hoeveelheid verkochte nieuwe kleding, de hoeveelheid ingezameld textiel, de verhouding van gesorteerd textiel in Nederland versus in het buitenland, de hoeveelheid gerecycled textiel en ten slotte de verhouding van gerecycled/duurzaam textiel ten opzichte van het totaal beschikbare textiel.

Hoeveelheid textiel neemt weer toe

Er is een lichtpunt te noemen: de hoeveelheid textiel die op de Nederlandse markt wordt gebracht ligt bijna 20% lager dan in 2018. Covid-19 heeft deze daling mogelijk veroorzaakt. We zien echter wel dat deze daling sinds 2020 weer kleiner wordt en dat de hoeveelheid textiel dus aan het toenemen is.

Hergebruik en recycling blijft achter

Ook is er in 2021 weer meer textiel ingezameld. Het merendeel wordt via gemeenten ingezameld, gevolgd door kringloopwinkels en andere alternatieve kanalen. Van de totale hoeveelheid afgedankt textiel wordt echter nog steeds een groot deel verbrand, terwijl de hergebruik- en recyclepercentages achterblijven bij de doelstellingen.

Meer herdraagbaar textiel

We zien een stijging in het percentage herdraagbaar textiel, wat positief is voor de verduurzaming van de sector. Het aandeel Nederlands textiel dat niet meer herdraagbaar is en in het buitenland mechanisch wordt gerecycled, is sterk toegenomen, terwijl de hoeveelheid in Nederland gedaald is. Dit kan wijzen op een verschuiving van recyclingactiviteiten naar andere landen.

Milieu -impact en waterverbruik toegenomen

De totale CO2-uitstoot en het waterverbruik voor nieuw textiel op de Nederlandse markt is toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Deze stijging lijkt te worden veroorzaakt door een toegenomen productie. Het is echter nog te vroeg om harde conclusies te trekken over de verlaging van de totale milieudruk.

Conclusie

We zijn er nog lang niet. Hoewel de textielbranche vooruitgang boekt op het gebied van verduurzaming, is het tempo van de veranderingen niet voldoende om de gestelde doelen te behalen. Het aandeel gerecycled en duurzaam materiaal stijgt, maar blijft achter bij de doelstellingen voor 2030.

Het is duidelijk dat er meer inspanningen nodig zijn om de circulaire transitie in de textielsector te versnellen en de milieu-impact te halveren. De monitoringsrapportage circulair textiel van Royal Haskoning en van ons biedt waardevolle inzichten voor het bijsturen van beleid en het stimuleren van duurzame ontwikkelingen binnen de sector.

Een circulaire keten, hoe ver zijn we en wat moet er nog gebeuren? Download het rapport met de meest recente onderzoeksresultaten.

Monitoringrapportage beleidsprogramma circulair textiel 2021
Deel