Istock 1319936925 2500Px

Onderzoek Dienstbare Dienstverlening: versterken mkb-dienstverlening nodig

Het landschap van private en publieke dienstverlening is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap heeft zich verdiept in de kwaliteit van publieke dienstverlening aan mkb’ers in Nederland. Het viel ze toen op dat ondernemers met enorm veel loketten te maken kunnen krijgen. Daarom hebben het Comité en het ministerie van EZK aan KplusV gevraagd om onderzoek te doen naar de mkb-dienstverlening.

In ons onderzoek hielden we rekening met twee niveaus: het niveau van de ondernemer (de aansluiting van vraag en aanbod) en het systeemniveau (de samenwerking tussen verschillende ondersteuners). We voerden vele gesprekken met betrokkenen. Er bleek dat, alhoewel er veel goed gaat, er serieuze tekortkomingen en inefficiënties in de mkb-dienstverlening zijn die dringend geadresseerd moeten worden. Het is een belangrijk, maar ook urgent probleem. Ondernemers zijn immers een onmisbare schakel in de oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Onderzoeksresultaten

Door grote transities op het terrein van verduurzaming, digitalisering en arbeidsmarkt, is het volgens ons belangrijk om vooral het zogeheten brede mkb beter te ondersteunen met informatie en advies. 'Koplopers' weten hun weg wel te vinden naar geschikte informatie of advies. Het brede mkb heeft hier meer moeite mee en wordt veel minder goed bereikt, met name op complexe lange termijn vraagstukken. Mkb’ers waarderen het totaal aan dienstverlening met een 6,1. Het grootste deel van de vragen wordt opgelost, maar het kost ondernemers vaak veel tijd en frustratie om het juiste antwoord te vinden.

Tevens blijkt dat het systeem op een aantal thema's beter functioneert dan op andere. Thema's zoals financiering, personeel en wet- en regelgeving hebben een langere traditie en hierbij is het duidelijker waar ondernemers moeten zijn met hun vragen. Voor thema's als internationalisering, zwaar weer en vernieuwen van de bedrijfsvoering zoals digitalisering, is dit minder duidelijk.

Op basis van de onderzoeksresultaten adviseert het Nederlands Comité voor Ondernemerschap dan ook om de (semi)publieke dienstverlening aan het mkb te versterken. Volgens het Comité moet de (semi)publieke dienstverlening meer dienstbaar worden aan de behoeften van ondernemers. Meer focus op de verschillende segmenten binnen het zogenaamde “peloton” en extra aandacht voor de grote transities. Informatie moet breed beschikbaar zijn, maar er is ook meer persoonlijk advies nodig.

Betrokkenheid provincies, gemeenten en brancheorganisaties

Het Comité adviseert de minister om te komen tot een ontwikkelagenda. Er is behoefte aan landelijke afspraken op hoofdlijnen, waarbij ook provincies, gemeenten, brancheorganisaties en andere private partijen worden betrokken. Voor de transitiethema’s digitalisering, verduurzaming en arbeidsmarkt is een specifieke aanpak nodig. Om het stelsel te versterken stelt het Comité bovendien voor om de kwaliteit vanuit het perspectief van de gebruikers systematisch te meten en een ambitie te formuleren voor het verzamelen en delen van data.

"Uit ons onderzoek blijkt dat het voor ondernemers lastig is om snel in contact komen met de juiste organisatie voor informatie of advies. Dit komt door het dermate grote aanbod aan dienstverlening. Een versterking van de coördinatie, regie en onderlinge samenwerking en het verhogen van de vindbaarheid en bereikbaarheid van deze instanties is essentieel".

Hendrik van der Meulen | adviseur, algemeen directeur en partner bij KplusV

Richting voor de toekomst

Minister Adriaansens heeft het advies aangeboden aan de Tweede Kamer. Na afloop van het onderzoek zijn er ook twee ronde-tafelbijeenkomsten met KvK, RVO en ROM’s georganiseerd, om de uitkomsten te bespreken en een richting te bepalen voor de toekomst.

Uit de rondetafelsessies blijkt dat de knelpunten in de (semi)publieke dienstverlening breed worden herkend. Organisaties voelen zich onderdeel van het bredere geheel en zijn bereid een bijdrage te leveren aan verbetering van het stelsel. Er is behoefte aan een (nationaal) kader, maar ook aan de mogelijkheid van (regionaal) maatwerk.

Download de onderzoeksresultaten

Vanuit KplusV werken wij aan excellente mkb dienstverlening in Nederland. Samen met en voor de Rijksoverheid, regio's en gemeenten en de verschillende uitvoeringsorganisaties voeren wij onderzoeken uit, werken we aan een samenhangend ondersteuningssysteem en realiseren we de toekomstige invulling voor het transitieklaar maken van het mkb.

Zie ook het bericht op de website van de Rijksoverheid. 

Deel