Terug

Het verschil tussen Sociaal Ondernemerschap en een Sociale Onderneming

12 augustus 2020

Een Sociale Onderneming is de letterlijke vertaling van ‘Social Enterprise’, maar heeft een bredere betekenis dan men vaak denkt. Want hiermee wordt meer geduid op een (maatschappelijke) onderneming die het realiseren van maatschappelijke impact voorop stelt, zowel op sociaal als ecologisch vlak. Binnen een gemeente wordt men al snel doorverwezen naar de afdeling sociaal domein, terwijl het onderwerp, mijns inziens, beter aansluit bij economische zaken. Want ook voedselverspilling tegenaan, producten maken van restafval of duurzame energie-initiatieven zijn impactgebieden voor sociale ondernemingen.

Om sociaal ondernemen te stimuleren is een betere herkenbaarheid van dit type ondernemingen essentieel. Dat valt en staat met begrip van de verschillende termen.


Sociaal ondernemen (enkelvoud):

Een individu dat sociaal ondernemerschap nastreeft. (bijvoorbeeld: een freelancer, eenmanszaak of eigenaar van een sociale onderneming.)

Sociale of maatschappelijke onderneming:

Het begrip maatschappelijke onderneming wordt sinds kort door het ministerie als Economische Zaken en Klimaat gevoerd als synoniem voor de sociale onderneming. Zij hanteert daarbij de door KPMG geoperationaliseerde definitie van een sociale onderneming.

“Sociale ondernemingen zijn ondernemingen die:

(a) een product of dienst leveren;

(b) in plaats van met een winstdoelstelling dit primair en expliciet doen om bij te dragen aan een maatschappelijk doel dat is vastgelegd in haar statuten;

(c) een deel van de omzet (her)investeren in het bereiken van het maatschappelijke doel en/of beperkt zijn in de verdeling van winst en vermogen, e.e.a. om te garanderen dat het maatschappelijk doel voorgaat;

(d) hun relevante stakeholders identificeren en daarmee minimaal jaarlijks in dialoog gaan;

(e) transparant zijn op hun website (of op andere wijze mits publiekelijk toegankelijk – zoals in hun jaarverslag) over de meest materiële gecreëerde maatschappelijke waarde; en

(f) onafhankelijk van de overheid en/of andere entiteiten een eigen strategie kunnen nastreven’’.

Sociaal of maatschappelijk ondernemerschap:

Het geheel aan activiteiten en gedragingen van ondernemingen gericht op het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk en/of het creëren van maatschappelijke waarde door middel van een duurzame bedrijfsvoering. Dus niet alleen voorbehouden aan ‘sociale ondernemingen’, maar ook door een breder scala van kleine, middelgrote en grote ondernemingen kan worden gerealiseerd.

Hierbij kan de ‘sociale onderneming’ een belangrijke rol spelen in de transformatie naar een economie met spelers (op het hele speelveld) die het tot stand brengen van maatschappelijke waarde expliciet opnemen in hun doelstellingen en strategie, en mogelijk in hun statuten. Uiteindelijk gaat het niet om intenties, maar in de waarde die ondernemend wordt gecreëerd.

Sociale innovatie:

Het ontwerpen en implementeren van nieuwe strategieën, concepten, ideeën en organisaties die een oplossing trachten te bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen. Sociale innovaties bieden antwoorden op complexe sociale problemen, die niet alleen door overheid en bedrijfsleven zijn op te lossen. Sociale innovaties zijn, in andere woorden, goed voor de samenleving en versterken de kracht van de samenleving om te handelen.

Inclusief werkgeverschap:

Werkgevers geven mensen met een arbeidsbeperking óf een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans in hun organisatie via een baan of werkervaringsplek. Dus echt gericht op arbeidsparticipatie van mensen met een beperking.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo):

oftewel duurzaam verantwoord ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).

Tessa 1 Vierkant
Tessa Geertsema

Adviseur

Deel