ROZING1 Onderwijs Volwassen

Inclusieve arbeidsmarkt

Een samenleving waarin groei "goed werk en maatschappelijke vooruitgang voor iedereen" betekent. De evaluatie van de Participatiewet heeft duidelijk laten zien dat ontwikkelingen in de sociale (werk)infrastructuur nodig zijn, zodat iedereen de kans heeft zich te ontwikkelen en met passend werk betaalde arbeid kan verrichten. Dit leidt tot maatschappelijke vooruitgang voor individu én samenleving. Samen met de overheid, arbeidsmarktregio's, sociale (ontwikkel)werkbedrijven, werkgevers en het onderwijs werken we aan een toekomstbestendige inclusieve arbeidsmarkt.

Verschil zien, verschil maken

Hoe effectief is het participatiebeleid in jouw gemeente? Hoe bereiken we maximale inclusieve arbeidsparticipatie? Wat moeten we doen om iedereen passend werk te bieden? Welke rol pak je als overheid en arbeidsmarktregio? Hoe borg je toekomstbestendig de regionale sociale infrastructuur samen met de sociale werkbedrijven? 

Enkele opdrachtgevers
Logo Gemeente Arnhem
Logo Gemeente Ede
Logo Provincie Gelderland
Logo Ministerie Sociale Zaken En Werkgelegenheid
Logo MTB Maastricht
Logo Orionis
Toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf

De conclusie dat de Participatiewet leidt tot afbrokkeling van de bestaande sociale infrastructuur is een stevige. Het (her)formuleren van effectief beleid en inzet van passende instrumenten voor de doelgroep is actueler dan ooit. Wij bieden inzicht en oplossingen.

Lees meer
Doorontwikkelen arbeidsmarktagenda

De 35 arbeidsmarktregio's in ons land zijn allemaal anders gestructureerd. Samenwerking moet bijdragen aan een betere werking van de arbeidsmarkt en het proces van arbeidstoeleiding. Een attractieve arbeidsmarktagenda kan daarbij helpen. 

Lees meer
Beleidsonderzoek Sociaal Domein

Uitvoeringsorganisaties van gemeenten en arbeidsmarktregio's in Nederland vullen de Wmo en de P-wet beleidsmatig verschillend in.  Wij evalueren het beleid van overheden en de uitvoeringsorganisaties, zodat je inzicht krijgt hoe het beleid bijdraagt aan een succesvolle samenleving.

Lees meer
Deel