Terug

Incubatie- en acceleratieprogramma's ontwikkelen

Ondernemerschap, vaak in de vorm van een start-up, is nodig voor succesvolle toepassing van wetenschappelijke innovaties die bijdragen aan maatschappelijke transities. De innovaties zijn te waardevol en belangrijk om lang te laten liggen. Doorontwikkeling en versnelling is essentieel.

Maar voordat er sprake is van een bedrijfseconomisch gezond product met de beoogde impact, hebben ondernemers een hele route af te leggen. Incubatieprogramma's bieden dan een ideaal klimaat. Ondernemers staan daar in nauwe verbinding met andere start-ups, ondernemers en een relevant netwerk om het product door te ontwikkelen en launching customers te vinden. Acceleratieprogramma's helpen ondernemers vervolgens een product snel op te schalen en ondersteunen bij het doorontwikkelen ervan. 

Als Publiek-Private Samenwerking wil je weten hoe je de time to market van innovaties kunt versnellen. Wij onderzoeken voor vele PPS'en of een incubatie- of acceleratieprogramma van toegevoegde waarde is, of en bij wie er draagvlak is en realiseren de programma's.


Op welke wijze is een incubatie- of acceleratieprogamma van toegevoegde waarde om innovaties naar de markt te brengen? Hoe sterk staat de businesscase? Is het vestigingsklimaat aantrekkelijk? Welke potentiële samenwerkingspartners zijn er?

1. Doelgroep

Een succesvol programma begint bij een goede analyse van de omvang en inhoud van de vraag waarop het programma zich wil richten. Zijn er voldoende start-ups in het werkgebied om kritische massa te creëren? Wat is de toegevoegde waarde van een programma voor de doelgroep?

2. Partners

We onderzoeken draagvlak bij potentiële partners. Voorzien zij al in behoeften van de doelgroep? Is een programma concurrerend of aanvullend? Welke andere actoren in het ecosysteem juichen een programma toe en willen helpen bouwen?

3. Programma

Met de verzamelde behoefte en wensen uit stap 1 en 2 stellen we uitgangspunten op en schetsen we een te ontwikkelen programma. Daarin nemen we beoogde partners mee. Zij kunnen zich op basis van de schets committeren aan een eerste stap in samenwerking.

4. Begroting

Nadat het programma op hoofdlijnen bepaald is, maken we een eerste begroting. Zo kunnen we identificeren of de uiteindelijke financiering haalbaar is. Alleen dan is het zetten van een volgende uitwerkingsstap zinvol.

5. Funding

Op basis van onze kennis van regelingen, fondsen en private financieringen, schetsen we een beeld van de mogelijke financieringsvormen die voor het programma beschikbaar zijn.

6. Ontwerp

We doorlopen nu opnieuw stap 1 tot en met 5. In plaats van een nog abstracte verkenning, toetsen we nu een concreet schetsontwerp. Dit levert een helder beeld op van de haalbaarheid van het programma.

7. Bestuursvorm

Belangrijk is een opdrachtgever die als eigenaar optreedt en de uitvoering aanstuurt. Wij adviseren over de optimale bestuursvorm. De inrichting kan via een bestaand orgaan of via een nieuw orgaan, zoals een stichting. 

8. Initiatie

Een klein team pakt als kwartiermaker de opstart van het programma op en brengt het van plan naar praktijk. Onderdeel van de taken is de definitieve opdracht vormgeven en het lange termijn uitvoeringsteam samenstellen.

Deel