Terug

Subsidie en financiering aantrekken

Ambities hebben financiering nodig. Bij het doen van een aanvraag kun je expertise en hulp van ons krijgen. Op inhoud, maar ook om het proces goed en binnen de tijdslijnen uit te voeren. Wij helpen je met het werven van subsidies en financiering. Bijvoorbeeld met onze kennis en ervaring van RIF-aanvragen en de Subsidieregeling Flexibilisering Beroepsonderwijs.


Regionaal Investeringsfonds (RIF)

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) investeert in de ontwikkeling van duurzame Publiek-Private Samenwerking, voor een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Sinds de start van het fonds in 2014 hebben we 25 samenwerkingsverbanden van mbo-instellingen en bedrijven laten slagen.

Onze vijf succesfactoren zijn:

  • het ontwikkelen van een scherpe onderscheidende propositie, die aansluit bij de arbeidsmarktbehoeften in de regio en het bedrijfsleven
  • actieve participatie en draagvlak creëren bij bedrijven, docenten en regionale overheden
  • een uitstekend plan van aanpak realiseren waarin doelstellingen, activiteiten en aanpak samen met partners gedetailleerd worden uitgewerkt
  • een begroting formuleren die voldoet aan de richtlijnen van het Regionaal Investeringsfonds
  • een enthousiast projectteam formeren dat klaar staat om het project succesvol op te starten en uit te voeren
Digital Operations Centre 

Een publiek-privaat samenwerkingsprogramma gericht op het opleiden van de ‘future technician’ in de high tech en ICT-sectoren: studenten, docenten en werknemers die actuele kennis en vaardigheden hebben van digitalisering en automatisering in de bedrijfsvoering. Het is een opschaling van het RIF-project High Tech Centre Delft. In het Digital Operatons Centre participeren ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool, 29 publieke- en private partners met studenten (mbo en hbo) in multi-level bedrijfsprojecten en wordt een practoraat opgericht.

De Nieuwe VVT Medewerker

In Limburg is een project van Gilde Zorgcollege en zeven partners voor meer en beter opgeleid zorgpersoneel in de Verpleging, verzorging en thuiszorgsector (VVT). De regio heeft oplopende tekorten en verwacht een dubbele vergrijzing, waardoor de vraag naar ouderenzorg zal gaan toenemen. Door COVID is investeren in voldoende zorgpersoneel van groot belang. De partners doen dit door het innoveren van het zorgonderwijs, het ontwikkelen van hybride leerwerkplekken bij zorginstellingen en het behouden van zorgmedewerkers.

Media-Innovatie Campus Leeuwarden

In dit project werken Friesland College, NHL-Stenden en 23 partners aan de ontwikkeling van een innovatieve maakomgeving op het gebied van media-innovaties, mediawijsheid en cybersecurity. Studenten worden opgeleid voor mediaberoepen van de toekomst.

Daarnaast wordt een (online) platform gecreëerd waar regionale media- en creatieve bedrijven, mbo- en hbo studenten en docenten elkaar stimuleren door middel van kennisuitwisseling, onderwijs- en productontwikkeling.

Talentontwikkeling Amsterdam

Een samenwerkingsverband van ROC van Amsterdam (penvoerder), ROC TOP, Gemeente Amsterdam en 9 bedrijven.

Het doel is van deze samenwerking is om studenten op Entree en niveau 2 in staat te stellen een zoveel mogelijk zelfstandige positie op de regionale arbeidsmarkt te bereiken, door te leren in de praktijk.

Het project zet in op hybride leren, flexibiliseren van de opleidingen, begeleiding op maat, professionalisering van docenten, begeleiders en praktijkbegeleiders en kennisdeling.

Subsidieregeling Flexibilisering Beroepsonderwijs

De Subsidieregeling Flexibilisering Beroepsonderwijs stimuleert publieke en private mbo-instellingen om innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Wij ondersteunen samenwerkingsverbanden bij het indienen van een succesvolle aanvraag, zowel op proces als op inhoud van de regeling. 

Deel