Istock 1628675510

Decisio, KplusV en TwynstraGudde onderzoeken governance van het Nationaal Groeifonds

In 2021 is het Nationaal Groeifonds (NGF) opgericht. Dit fonds investeert in projecten die goed zijn voor het milieu, de economie en de maatschappij als geheel. Ze hebben de potentie om banen te creëren, de kwaliteit van leven te verbeteren en de concurrentiepositie van ons land te versterken. Bij de start van het NGF is afgesproken om periodiek te evalueren. De eerste tussentijdse evaluatie is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uitgevoerd door Decisio in samenwerking met KplusV en TwynstraGudde.

In de evaluatie lag de focus op de governance van het NGF: de inrichting en het functioneren van het fonds. Daarbij hebben we specifiek gekeken naar verschillende onderdelen van deze inrichting, namelijk de fasen van voorstelontwikkeling, beoordeling, uitvoering en beheer. Een effectmeting van de projecten en een bredere evaluatie van het Nationaal Groeifonds volgt in later stadium.

Rechtmatig, doelmatig en doeltreffend fonds

We voerden gesprekken met betrokken ministeries en intermediaire organisaties,  hebben een enquête gehouden onder (potentiële) aanvragers van Groeifondsprojecten en een documentstudie uitgevoerd. Onze conclusie is dat de inrichting, afspraken, werkwijzen en checks en balances van het NGF erop gericht zijn om voorstellen te krijgen die bijdragen aan het doel van het fonds. Op die manier draagt de wijze van inrichting in potentie bij aan de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het NGF als geheel.

Het feit dat het NGF in korte tijd is opgezet, ontvangt veel lof. Tegelijkertijd is het fonds ‘lerend’ ingericht; tussen de rondes door zijn wijzigingen aangebracht in de inrichting van het fonds, gebaseerd op ervaringen in de uitvoering. Zo zijn diverse aanpassingen in de processen van voorstelontwikkeling en in de inhoudelijke beoordeling van projecten doorgevoerd. De aanpassingen zijn ten goede gekomen aan de inrichting van het NGF.

Aanbevelingen

Verbetermogelijkheden zijn er ook zeker nog. We hebben in de tussentijdse evaluatie een aantal aanbevelingen gedaan die toezien op het zorgen voor een gelijk speelveld tussen de departementale en subsidieroute van het NGF, meer tijd tussen de rondes aanbrengen en betere communicatie over de fase van uitvoering (waar idealiter ook meer snelheid in gebracht zou kunnen worden). Tevens hebben we gekeken naar de rolverdeling tussen de verschillende betrokken partijen in monitoring en evaluatie. Daarbij is het belangrijk om oog te houden voor de lasten voor de programmaorganisaties.

De tussentijdse evaluatie en kabinetsreactie is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Deel