Terug

Beleidsvorming

Wij ontwikkelen beleid voor overheden gericht op het versnellen van de energietransitie. Dit doen we over de volle breedte van deze transitie, en ook voor specifieke deelonderwerpen zoals netcongestie, groen gas, waterstof, zonne-energie en de warmtetransitie. Wij combineren deskundigheid en een sterke inhoudelijke analyse van opgaven met een zorgvuldige procesvoering, grote betrokkenheid en gevoel voor samenwerking. Wij zorgen voor goed onderbouwd beleid dat breed gedragen wordt door stakeholders.


Welke stappen kan ik zetten om de energietransitie te versnellen? Hoe behoud ik focus en koersvastheid in de energietransitie? Welke rollen en maatregelen zijn effectief? Hoe zorg ik ervoor dat plannen daadwerkelijk tot uitvoering komen?

Ontwikkelen van beleidsprogramma’s

We ontwikkelen visies, plannen en uitvoeringsprogramma’s dat als leidraad dient voor het handelen van onze opdrachtgevers binnen de energietransitie. We helpen overheden om keuzes te maken, prioriteiten te stellen en de inzet in de komende jaren zo concreet mogelijk te maken. Dit helpt om focus te behouden en de koers te bewaken. Co-creatie is een belangrijk uitgangspunt in onze aanpak. We werken nauw samen met onze opdrachtgevers bij de totstandkoming van beleid, waardoor beleid gedragen is en ook daadwerkelijk tot uitvoering komt.

Routekaartontwikkeling

Veel overheden hebben de ambitie om op termijn CO2- of energieneutraal te zijn. Samen maken we inzichtelijk wat er nodig is om dit te realiseren. We brengen in beeld hoe een toekomstig energiesysteem dat volledig is gebaseerd op duurzame bronnen eruit kan komen te zien. Door dit te confronteren met de huidige situatie brengen we de route naar een duurzaam energiesysteem in beeld. Ook vertalen we deze inzichten naar een uitvoeringsstrategie met concrete maatregelen om dit toekomstbeeld te realiseren.

Uitvoeren van beleidsvoorbereidend onderzoek

Beleidsvoorbereidend onderzoek is altijd een onderdeel van onze aanpak voor het ontwikkelen van beleidsprogramma’s, en voeren we ook zelfstandig uit. Het gaat dan om verkenningen en inventarisaties als bouwsteen voor beleidsvorming of besluitvorming.

Routekaart Dijk en Waard CO2-neutraal, gemeente Dijk en Waard

De gemeente Dijk en Waard is een nieuwe gemeente, ontstaan uit een samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk per 1 januari 2022. De voormalige gemeenten hadden verschillende CO2-doelen. Wij gaven inzicht in wat er nodig is om CO2-neutraliteit in de nieuwe gemeente te realiseren en wat een realistisch streefjaar is voor deze ambitie. Dit vertaalden we naar een uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar.

Uitvoeringsagenda Energie 2024 – 2027, provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil in 2030 50% duurzame energie en 55% CO2-reductie ten opzichte van 1990 realiseren. Wij stelden in opdracht van de provincie de Uitvoeringsagenda Energie 2024 - 2027 op. Hiermee is duidelijk werkten we langs welke lijnen en met welke activiteiten de provincie de komende vier jaar werkt aan deze doelen.

Deel